NTFs ledermøte 28.-30. november 2018:

Friske diskusjoner

Lederne av NTFs lokal- og spesialistforeninger møttes to dager i slutten av november 2018, for å diskutere NTFs fremtidige politikk på områder som organisering og finansiering av fremtidens tannhelsetjeneste og opptakskriterier til tannlegestudiet.

Ellen BeateDyvi 

Tekst

KristinAksnes 

Foto

NTFs ledermøte arrangeres hvert annet år, og de årene der det ikke er representantskapsmøte i foreningen. Hensikten er å diskutere politikk, og kanskje meisle ut noen synspunkter eller begynnelsen på slike, som det kan være aktuelt for NTF å arbeide videre med. Hensikten for NTF er å høre meningene til lokal- og spesialistforeningene, ikke å konkludere.

Før ledermøtet ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant møtedeltakerne. Undersøkelsen var anonym og ment som en temperaturmåler i spørsmål om trygdefinansiering av tannhelsetjenester og ulike ting som berører praksisdrift og arbeidsmarkedet for tannleger. Spørsmålene og presentasjonen av svarfordelingen blant ledermøtets deltakere ble brukt som utgangspunkt for diskusjoner. Denne måten å engasjere møtedeltakerne på viste seg å fungere godt.

I tillegg til de nevnte politiske og standspolitiske diskusjonene innledet Elisabeth Scarpello, advokat i NTF og prosjektleder for den pågående revisjonen av NTFs vedtekter. Hun presenterte resultatet fra innspillsrunden fra lokal- og spesialistforeningene og gjorde rede for status for revisjonsarbeidet og fremdriftsplanen.

F18-01-021.eps

Heming Olsen-Bergem, fra NTFs hovedstyre, innledet til diskusjon om kjønnskvotering som virkemiddel for å få flere menn inn på tannlegestudiet, og om alternative opptakskriterier for profesjonsstudiene, sammen med Vegard Hauge Svartveit, som er leder for NTF Student,

F18-01-023.eps

Valgkomiteens leder, Åse Vintermyr, redegjorde for prosessen som skal gå frem mot representantskapsmøtet i 2019, og gjorde oppmerksom på at en av utfordringene er å finne en riktig kandidat til vervet som NTFs president.

F18-01-022.eps

Før NTFs ledermøte ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant deltakerne i møtet. NTFs president, Camilla Hansen Steinum, presenterte resultatene av undersøkelsen, sammen med NTFs politiske rådgiver, Øyvind Berdal. Berdal og Steinum innledet også til debatt om organisering og finansiering av fremtidens tannhelsetjeneste.

F18-01-027.eps

NTFs økonomisjef, Wenche Stavik, bidro med nyttig informasjon om regnskapsførsel til lederne av lokal- og spesialistforeningene.

F18-01-024.eps

NTFs kommunikasjonsrådgiver, Tonje Camacho, fortalte om NTFs engasjement i kampanjen Gjør kloke valg. Kampanjen tar sikte på å redusere undersøkelser og behandling som pasienter ikke har nytte av og som i verste fall kan skade.

F18-01-026.eps

NTFs fagsjef, Øyvind Asmyhr, presenterte status for antall registrerte utdanningstimer blant medlemmene i NTF, etter innføringen av obligatorisk etterutdanning.

F18-01-025.eps

Lederne av NTFs lokal- og spesialistforeninger samlet seg i to dager i slutten av november, på Grand Hotel i Oslo.