Stor variasjon i tannhelse

Det er til dels store forskjeller i barns og unges tannhelse mellom fylkene og kun 22 prosent av diabetes-pasientene har et godt regulert blodsukker. Dette er noen av de nye funnene blant nasjonale kvalitetsindikatorer (helsenorge.no) som ble publisert 21. juni.

Nye indikatorer på tannhelse

Tre indikatorer på tannhelse er nye ved denne publiseringen. Det publiseres resultater på tannhelsetilstand for 5-åringer, 12-åringer og 18-åringer. Indikatorene viser hvor stor andel av de som ble undersøkt som har hull i tennene. Det er til dels stor variasjon mellom fylkene for alle årskullene.

- Tannhelsen i barne- og ungdomsårene er ekstra viktig. Det er der grunnlaget legges for hvor gode tenner vi har resten av livet. Mange barn har god tannhelse, men vi ser dessverre store forskjeller i ulike deler av landet - og innad i de store byene. Det er en utvikling vi må holde under oppsikt og ta tak i. Helsedirektoratet kommer i nær fremtid med en handlingsplan om tannhelse, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Ny indikator på diabetesområdet

Ved denne publiseringen er det også en ny indikator som viser hvor godt diabetes-pasientene regulerer blodsukkeret (HbA1c). Helsedirektoratets retningslinjer anbefaler HbA1c omkring 7 prosent. På landsbasis var det 22 prosent av pasientene som oppnådde dette målet. Det er store variasjoner mellom helseforetakene hvordan diabetespasientene er regulert. Den nye kvalitetsindikatoren viser også resultat for de med dårligst regulert HbA1c, det vil si pasienter med HbA1c-verdier over 9 prosent. På landsbasis var det 18,4 prosent av pasientene som hadde et dårlig regulert blodsukker.

- Ikke-smittsomme sykdommer som blant annet diabetes er en av vår tids største og mest alvorlige helseutfordringer. Det er derfor viktig at diabetespasienter får god forebyggende behandling, slik at de slipper alvorlige komplikasjoner og følgeskader. Vi ser av tallene at ikke alle pasientene har riktig regulert blodsukker, og vi må derfor følge med på hvordan dette utvikler seg fremover. Den nye kvalitetsindikatoren er et godt verktøy i så måte, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.