Tilbakeblikk

1918

Skoletandpleiesagen i Danmark

Utgit av Dansk forening for barnetandpleie, er en liten brochure paa 48 sider med flere illustrationer og plancher.

Forfatteren vil gjennom boken gi de mange kommunale embedsmænd, lærere, tandlæger og andre for saken interesserte en oversigt over, hvad der hittil er gjort paa dette omraade, samt en del veiledning for igangsættelse og drift av skoletandklinikker. Dessuten findes i boken de bestemmelser om skoletandlæger som er vedtat av Dansk tandlægeforening. Boken gir en del veiledning i journalisering, hvorved forfatteren haaber at bidra til at gjøre den mer ensartet.

Februar 1919, 3. hefte

1968

Er odontologi vitenskap?

Tannlege og høyesterettsadvokat Kjell Sollie hadde i et brev til Tidende en kommentar til Aftenpostens intervju med rektor ved Universitetet i Oslo. Han spør retorisk om odontologi er vitenskap og spør så: Hvor mange mennesker ville det bli igjen i bygningene på Blindern og i sentrum hvis man fjernet fra Universitetet alle lærere og studenter i fag med sterkt preg av yrkesopplæring? En grenseoppgang mellom yrkesopplæring og vitenskap synes høylig påkrevet. Det skal bli spennende å se om f.eks. leger og apotekere måtte slå følge med tannlegene under eventuell utkastelsesforretning. Nå skal det riktignok innskytes at rektor Vogt ikke har hatt noen slik utkastelse i tankene, men det er tydelig at tannlegene akkurat så vidt er berettiget til å betre akademisk grunn.

Mai 1968, hefte 5

2008

Ny giv for klinisk forskning

Norges forskningsråds nettverkskonferanse ble avholdt 21. og 22. april. Tanken bak konferansen var at en styrking av den kliniske forskningen og forskningskompetansen i odontologi bør ta utgangspunkt i samfunnets behov og miljøenes forutsetninger. Gjennom den offentlige og private tannhelsetjenesten møter klinikerne hele befolkningen og har et godt utgangspunkt for å forske på representative grupper innenfor ulike kliniske problemstillinger.

Oppsummeringen ga løfter om positiv velvilje fra alle deltakende parter og organisasjoner, og det ble foreslått å danne nettverk der fylkeskommuner, folkehelseinstitutt, kompetansesentre, Tannlegeforeningen, universitetene, spesialisttjenesten, Forskningsrådet og Nasjonalt kunnskapssenter og et eventuelt nasjonalt forskningsadministrativt organ blir sentrale aktører.

Mai 2008, nr.7