Om Sykehjelpsordningen for tannleger

Alle tannleger som utøver tannlegevirksomhet i Norge kan søke om stønad fra Sykehjelpsordningen for tannleger. Ordningen kan gi stønad ved sykefravær, ved fødsel og adopsjon og ved pleie av barn eller pårørende i noen situasjoner. Sykehjelpsordningen skal erstatte inntektsbortfall.

Det er ingen innmelding eller premie for å være med, man må bare passe på å søke om stønad når man har krav på det. Vedtekter og søknadsskjema finnes på NTFs nettsider. Stønad fra ordningen kommer i tillegg til stønad som næringsdrivende tannleger har rett til fra folketrygden (NAV).

Sykepenger fra folketrygden - NAV

Selvstendig næringsdrivende har obligatorisk rett til sykepenger som svarer til 75 prosent av pensjonsgivende inntekt fra og med 17. sykedag. Som selvstendig næringsdrivende får du med andre ord ikke sykepenger fra folketrygden de første 16 dagene du er arbeidsufør. Sykepengegrunnlaget er begrenset oppad til 6 ganger grunnbeløpet (G). Fra folketrygden vil du da kunne få 75 % av 6 G som tilsvarer ca. 435 000 NOK. Ved sykmelding i ett år, opphører retten til sykepenger. Tidsbegrensingen er den samme selv om du har vært delvis sykmeldt i hele perioden.

En selvstendig næringsdrivende kan som regel ikke få sykepenger for tiden før han eller hun har søkt lege.

Barns sykdom - omsorgspenger fra 11. fraværsdag.

Selvstendig næringsdrivende får nå også stønad ved fravær som skyldes barns sykdom. Dette ble innført i 2015. Som selvstendig næringsdrivende har du rett til omsorgspenger fra NAV fra 11. fraværsdag. Du må dokumentere barnets eller barnepassers sykdom med erklæring fra lege. Du må også dokumentere de 10 dagene du har brukt som omsorgsdager (ventetid), og hvilke dager du søker omsorgspenger for.

Fødsel

Ved fødsel har du nå krav på 100 % av inntil 6 G, dette tilsvarer ca. 580 000 NOK.

Tilleggsforsikring i folketrygden

Dersom du ønsker en bedre sykepengedekning enn 75 % fra 17. dag, kan du tegne tilleggsforsikring etter følgende alternativer:

* 75 prosent dekning av sykepengegrunnlaget fra 1.-16. sykefraværsdag. For sykefravær som starter før 1. oktober 2017, er dekningsgraden 65 prosent.

* 100 prosent dekning av sykepengegrunnlaget fra 17. sykefraværsdag

* 100 prosent dekning av sykepengegrunnlaget fra første sykefraværsdag

Bare ett av alternativene kan velges.

Den øvre grense for sykepengegrunnlaget er 6 G. Dette betyr at en heller ikke får dekning via forsikringen for det en har som inntekt ut over 6 G. Det er heller ikke mulig å forsikre seg for å få ytterligere inntektskompensasjon i foreldrepermisjon etter fødsel.

For ytterligere informasjon om folketrygdens ytelser til næringsdrivende henvises til www.nav.no.

Sykehjelpsordningen for tannleger

Sykehjelpsordningen for tannleger er offentlig finansiert men administreres og driftes av NTF. Sykehjelpsordningen har egne vedtekter og søknadskjema som kan finnes på NTFs nettsider. Vedtektene ble sist revidert i 2017.

Finansiering

Sykehjelpsordningen finansieres ved at 0,85 % av trygderefusjonsmidlene avsettes til ordningen. Økte trygderefusjoner for tannbehandlinger har over tid medført økte overføringer til Sykehjelpsordningen. Avsetningen til ordningen følger av Forskrift om stønad til dekning av utgifter til tannbehandling § 6. Avsetningene til ordningen ble redusert fra 1,35 % til 0,85 % fra 2015 og styret har av den grunn vært forsiktige med å øke ytelsene i vesentlig grad selv om ordningen har solid økonomi.

Hvem kan få ytelser fra sykehjelpsordningen?

Alle tannleger som utøver tannlegeyrket her i landet, kan motta ytelser fra sykehjelpsordningen. Det er med andre ord ikke påkrevd med medlemskap i NTF. De fleste som mottar stønad fra Sykehjelpsordningen er selvstendig næringsdrivende tannleger.

Offentlig ansatte tannleger

Tannleger som er ansatte arbeidstakere i det offentlige vil som regel være sikret 100 % lønn ved sykdom og i foreldrepermisjon gjennom sine tariffavtaler. Disse vil da som hovedregel ikke ha krav på stønad fra sykehjelpsordningen. Sykehjelpsordningen skal erstatte inntektsbortfall.

Privat ansatte tannleger

Tannleger som er ansatt i privat virksomhet vil kunne ha krav på stønad dersom de ikke er sikret full lønn ved sykdom. Det er ikke uvanlig at det står i arbeidsavtalen at man ved sykefravær kun har rett på inntil 6 G, som er det samme som arbeidsgiver får refundert fra NAV. I et slikt tilfelle vil tannlegen også kunne motta stønad fra sykehjelpsordningen.

Når kan man motta stønad?

Ordningens formål er å yte a) sykehjelp b) stønad ved fødsel og adopsjon og c) pleiepenger til medlemmer av ordningen.

* Økonomisk stønad ved sykdom

Medlem som på grunn av sykdom eller skade er 50 prosent arbeidsufør eller mer, har rett til sykehjelp.

* Økonomisk stønad ved fødsel og adopsjon

Medlemmer som er fraværende fra praksis i forbindelse med fødsel eller adopsjon, har rett til stønad i inntil 50 dager. Fødselspenger utbetales uavhengig av den generelle begrensningen på stønad inntil 90 % av fjorårets inntekt. Det gis ved fødsel derfor stønad i inntil 50 dager og inntil 100 % av fjorårets inntekt. Ved redusert stilling reduseres ytelsen tilsvarende stillingsreduksjonen.

Stønaden etter dette punktet kan tas ut over en periode på inntil 1 år. Stønad etter dette punktet kan også tas ut som deltid i løpet av det første året etter permisjonens første dag.

* Pleiepenger

Det ytes økonomisk stønad til medlem som er fraværende fra praksis på grunn av omsorg for barn innlagt ved helseinstitusjon. Disse har rett til stønad i inntil 20 dager per kalenderår.

Medlem som er fraværende fra praksis i forbindelse med pleie av pårørende i livets sluttfase har også rett til stønad i inntil 20 dager.

Stønad etter dette punktet er betinget av tilsvarende ytelse fra folketrygden. Pleiepenger utbetales uavhengig av begrensningen som fremkommer ovenfor om reduksjon i forhold til fjorårets inntekt.

Årspremie

Det er ingen årspremie for ytelser fra sykehjelpsordningen da denne finansieres ved tilskudd fra folketrygden.

Dagpenger

Utbetalinger fra ordningen tar utgangspunkt i folketrygdens grunnbeløp (G) til enhver tid. Grunnbeløpet (G) er per 1. mai 2018 kr 96 883. Dagens satser er slik at det ytes 1/42 av Grunnbeløpet i folketrygden (G) ved 100 % sykefravær. Ved 50 % sykefravær ytes det 1/84 av G. Dagsats ved 100 % sykefravær er per nå NOK 2 306,-.

Brøkene er satt med den hensikt at maksimal utbetaling fra sykehjelpsordningen, ved fravær som skyldes sykdom, skal tilsvare 6 G. Tannleger får inntil 6 G fra folketrygden (75 % uten tilleggsforsikring/100 % med tilleggsforsikring). Det totale stønadsbeløpet tilsvarer da inntil 12 G samlet fra NAV og Sykehjelpsordningen for tannleger.

Begrensning på 90 prosent

Det er i vedtektene satt en begrensning på at samlet stønad fra NAV og Sykehjelpsordningen ikke skal være mer enn 90 prosent av fjorårets inntekt.

Stønadsperiode

Sykehjelp etter denne ordningen ytes fra 15. fraværsdag og i inntil 250 dager for samme sykdom eller skade. Sykehjelp ytes for alle dager unntatt lørdager, søndager og helligdager, samt 1. og 17. mai.

For medlemmer mellom 67 og 70 år begrenses utbetalinger til 90 dager. Utbetalinger fra ordningen opphører ved fylte 70 år.

Karenstid

Det utbetales ikke dagpenger de første 14 dagene av sykefraværet.

Alderspensjon

Reglene om uttak av pensjon i folketrygden er endret de senere år og man kan motta både pensjon og arbeidsinntekt. Utbetalinger fra Sykehjelpsordningen reduseres derfor heller ikke når tannlegen mottar alderspensjon.

Mer informasjon, vedtekter og søknadsskjema

Ytterligere informasjon om Sykehjelpsordningen for tannleger finnes på NTFs nettsider. http://www.tannlegeforeningen.no/ . Her finner du de gjeldende vedtekter og skjemaer for krav om utbetaling.

DagKielland Nilsen 

Advokat i NTF