Tilbakeblikk

1918

En protest

Styret i Norsk forening for motarbeidelse av tandsygdomme tilbakeviser paa det bestemteste hr. tandlæge L. Haug's beskyldninger mot foreningen og dens sekretær for ved flere leiligheter at ha optraadt urigtig mot Den norske tandlægeforening og for at ha gjort forsøk paa at «avlive» eller at hindre benyttelsen av hr. Haug's brochyre om tænderne og tandpleien.

Angrepet er ganske fundamentløst og i sin form utilbørlig. Ærbødigst Hans Daae, Einar Hirsch, Sophus Torup, O. Krøtø og Jonn Nilsen.

Januar 1919, 1. og 2. hefte (dobbelthefte)

1968

Tanninnsetternes virksomhet

Hovedstyret og styret i Norges Dentallaboratoriers Forbund har foretatt en henvendelse til Sosialdepartementet der de etterlyser forskrifter for tanninnsettere, som ble sendt på høring i desember 1959. Vi sakser fra dette brevet:

I den tid som senere er gått, er behovet for slike forskrifter efter vår oppfatning ytterligere forsterket. Vi viser blant annet til at domstolene har funnet at kvaksalverlovens bestemmelser om avertering ikke gjelder for dem som driver sådan tanninnsettingsvirksomhet, noe man tidligere antok var tilfelle. Det synes derfor nødvendig med forskrifter som regulerer adgang til avertering. Det er også betenkelig at tanninnsetternes medhjelpere, efter domsresultatet mot Johan Fredrik Rohde, synes å ha adgang til å utføre arbeide i pasientens munn som tidligere var ansett å være en personlig rett for tanninnsetteren selv.

Vi kan videre nevne at i disse dager er en tanninnsettingspraksis avertert til salgs i Aftenposten, hvilket kan tyde på at det er behov for bestemmelser om hvordan det skal forholdes når en person med rett til å drive tanninnsettingsvirksomhet, opphører med denne.

Mai 1968, hefte 5

2008

Hva er nødvendig tannbehandling?

Alle tenkelige instanser er invitert med i arbeidsgruppen som Sosial- og helsedirektoratet har nedsatt. Carl Christian Blich er ansatt av direktoratet for å lede arbeidsgruppen.

Direktoratet ønsker en åpen prosess rundt arbeidet med å definere hva som er nødvendig tannhelsehjelp og tannbehandling. Bakgrunnen for at direktoratet nå starter arbeidet med en slik definisjon, er at det har vært etterspurt av flere instanser. Dessuten er behovet tatt opp i Stortingsmelding 35. Kriteriene skal blant annet kunne brukes som en guide for tannleger som utfører arbeid for trygdens regning. Seniorrådgiver i Sosial- og helsedirektoratet, Liljan Smith Aandahl, sier det er viktig at gruppen ledes av en privatpraktiserende tannlege.

Carl Christian Blich ser frem til å gå løs på oppgaven, som skal være løst innen utgangen av juni.

April 2008, nr. 5