Slanket bort tannhelseseksjon

Seksjon for tannhelsesaker i Helsedirektoratet ble avviklet like raskt som den ble opprettet. Hva skjedde? Og hvordan har direktoratet tenkt å satse på tannhelse i tiden fremover?

F18-03-014.eps

Svein Lie, direktør i Divisjon primærhelsetjenester i Helsedirektoratet, sier at grunnen til at Seksjon for tannhelse forsvant like etter at den ble opprettet er nedbemanning i direktoratet, beordret av Helse- og omsorgsdepartementet. Foto: Rebecca Ravneberg, Helsedirektoratet.

I oktober 2017 kunne Tidende melde at tannlege Jørn André Jørgensen var tilsatt som seksjonsleder i Seksjon for tannhelsesaker i Avdeling allmennhelsetjenester i Helsedirektoratet.

Seksjonen, som var opprettet året før, skulle ha særlig ansvar for «tannhelsefaglig forskning og kompetanseutvikling, sosial ulikhet og utjevning i tannhelse, oppbygning av et offentlig spesialistnivå for tannleger, utvikling og etablering av regionale odontologiske kompetansesentre, normering i tannhelsetjenesten og samarbeidende helsetjenester, pasientsikkerhet og tannbehandlingsmaterialer.«

Et solid mandat for en egen seksjon, skulle man tro.

Men før julefreden rakk å senke seg, hadde Jørn André Jørgensen sagt opp og sluttet i stillingen. Og fra 1. mars i år er Seksjon for tannhelsesaker allerede historie.

- Seksjon for tannhelsesaker ble opprettet etter en organisasjonsvurdering i Divisjon primærhelsetjenester i 2015/16. Rett etterpå fikk vi beskjed fra Helse og omsorgsdepartementet om å redusere bemanningen i Helsedirektoratet. Resultatet er at vi nå har redusert med 110 årsverk. Folkehelseinstituttet fikk tilsvarende oppdrag. Vi skulle også reorganisere oss utfra nye, ytre bestillinger, sier Svein Lie, direktør i Divisjon primærhelsetjenester i Helsedirektoratet.

- Jørn André Jørgensen ble ikke lenge i jobben?

- Og det beklager vi alle, for han hadde et friskt initiativ. Han valgte å slutte fordi han opplevde at premissene for stillingen forandret seg. Da han tiltrådte var det riktignok klart at vi måtte redusere antallet årsverk, men den nye organisasjonen var ennå ikke tegnet, sier Lie.

Rammer alle

Prosessen som fulgte omfattet hele Helsedirektoratet, såvel seksjoner som divisjoner. Organisasjonen ble slanket og delt inn i avdelinger.

- Det er mange avdelinger og seksjoner som fra 1. mars vil opphøre å eksistere. Divisjon primærhelsetjenester vil skifte navn til Divisjon Kvalitet og forløp, og alle seksjoner forsvinner. Tannhelsetjenesten vil høre hjemme i Avdeling kommunale helse- og omsorgstjenester, sier Lie.

- Hvor mange årsverk vil jobbe med tannhelse i Helsedirektoratet etter 1. mars sammenliknet med tidligere?

- I forbindelse med reduksjonen på totalt 110 årsverk har tannhelseområdet i likhet med de andre måttet avgi ressurser. Nedbemanningen rammer alle. Tannhelseområdet hadde 7,1 aktive årsverk før nedbemanningen og er nå redusert til 5,3 årsverk. Helt bevisst har vi også styrket en del områder, blant annet kapasiteten til analyse. Det er viktig å kunne si noe om hvilke helsepolitiske utfordringer vi vil møte i fremtiden, sier Lie

Formålet med omorganiseringen er å automatisere og digitalisere på de områdene hvor det er mulig. Mange fagfelt innen helsetjenesten har ikke lenger egne representanter i form av fagfeller ansatt i Helsedirektoratet.

- Ingen deler av norsk helse- og omsorgstjeneste kommer til å vokse slik de har gjort de siste årene. Vi må effektivisere og sørge for å bruke ressursene riktig, sier Lie.

Satser på forskning

- På hvilken måte prioriterer og jobber Helsedirektoratet med tannhelse nå og i tiden fremover?

- Målet på lang sikt er likeverdig tilgjengelighet til nødvendige tannhelsetjenester av god kvalitet. Fylkeskommunene samarbeider godt med pårørende, kommunene og spesialisthelsetjenesten om tilbudet til personer med lovfestede rettigheter etter tannhelsetjenesteloven.

Helsedirektoratet ønsker også økt aktivitet knyttet til forskning og fagutvikling ved de regionale odontologiske kompetansesentrene og Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer (NIOM). Dette er i henhold til enhetlige indikatorer som også inngår i forsknings- og innovasjonsstrategien HelseOmsorg21, og økt forskningsstøtte fra Universitetet i Oslo (UiO) og Universitetet i Bergen (UiB) til kompetansesentrene og til Universitetet i Tromsø (UiT).

- Vi vil også prioritere nødvendige spesialisttjenester til personer med rettigheter til nødvendig tannhelsehjelp, sier Lie.

Helsedirektoratet skal gjennomføre en evaluering av forsøksordningen med sykehusodontologi og planlegge evaluering av TOO-tilbudet, (tilrettelagt tannhelsetilbud til tortur- og overgrepsutsatte og personer med sterk angst for tannbehandling (odontofobi)), i fylkeskommunene.

- Vi skal også videreføre arbeidet med utredning av integrert samarbeidsmodell for spesialistutdanningen av tannleger for bedre kostnadseffektivitet, læringsmål og opptakskriterier, sier Lie.

Tone Elise EngGalåen