Odontologisk psykologi

Tiril Willumsen, Lena Myran og Jostein P.Å. Lein, redaktører:
F18-10-019.eps

I innledningen av boka, er både tannleger og -studenter, tannpleiere og -studenter, leger og psykologer beskrevet som målgrupper for boka Odontologisk psykologi. Enkeltkapitler er helt klart av interesse for hver av gruppene, men boka som helhet vurderes mest relevant for fagfolk som allerede arbeider med tematikken. I noen kapitler er det brukt et språk som gjør stoffet vanskelig tilgjengelig for mennesker uten psykologisk forkunnskap.

Boka er inndelt i 17 kapitler. Det er god layout, med tabeller, tekstbokser og figurer som gjør boka lett å orientere seg i.

Det er nedlagt et beundringsverdig arbeid i boka, og intensjonene er uten tvil gode. Min opplevelse er likevel at bokprosjektet har prøvd å gape over for mange temaer. Mens flere av kapitlene er grundige og går i dybden, er andre kapitler overflatiske. Boka framstår ikke som en naturlig helhet, men mer som er samling tekster.

En svakhet ved boka er at psykiske lidelser og rusrelaterte utfordringer er sammenstilt i ett kort kapittel under overskriften «Håndtering av andre psykiske lidelser og ruslidelser». Innfallsvinkelen her er diagnoserelatert, mens i andre kapitler gis leseren en dypere forståelse. Kapittelet om andre psykiske lidelser blir for enkelt og unyansert, og det trekkes ikke linjer fra utviklingspsykologien inn i forståelsen av psykiske lidelser generelt.

Omtalen av «voldsrisiko ved psykiske lidelser og rus» synes malplassert. Hvis temaet først skal med, bør det også omtales med faglighet, og det er ikke hensiktsmessig å nevne sjekklister for voldrisiko som er i bruk i spesialavdelinger innen psykiske helse.

Samarbeid med fastlege er ikke nevnt i boka. De færreste mennesker med psykiske helseplager er innenfor spesialisthelsetjenesten, men alle har en fastlege. Hvordan fastlege og tannhelsepersonell på best mulig måte kan samarbeide omkring pasienten kunne vært naturlig å ha med i en slik bok - kanskje ført i pennen av fastlege og tannlege sammen.

Smertekapittelet er interessant, men svært kort med tanke på hvor utbredt smerteproblematikk er innenfor munnhelsefeltet.

Kapitlene om fobier, frykt og angst for tannbehandling, kapitlene om barn og kapitlene om traumer oppfattes nyttige og grundige, og bidrar til å løfte fram temaer det tidligere har vært for lite kunnskap om i munnhelsefeltet. Disse kapitlene vil være nyttige for mange.

Kapittelet om pasientkommunikasjon er godt skrevet, med en praksisnær tilnærming, og kan anbefales til alle i målgruppen.

Boken er på sitt beste der teori og praksis henger sammen, og hvor leseren får kunnskap forklart med et språk som ikke forutsetter forkunnskaper i psykologi, og som er lett omsettbar til hverdagens utfordringer.

Anne KristineBergem 

Psykiater og universitetslektor, OsloMet

Oslo: Gyldendal Norsk Forlag; 2018. 276 sider, 48 figurer, 5 tabeller. ISBN/EAN: 9788205510791