Nytt fra Helsedirektoratet

Landsmøtets faste post på programmet, Helsedirektoratet informerer, bød først og fremst på informasjon om sykehusprosjektet, og litt om nye nasjonale retningslinjer for barn og unge.

F18-10-174.eps

Terje Vigen, seniorrådgiver i Helsedirektoratets Avdeling for kommunale helse- og omsorgstjenester, orienterte om sykehusprosjektet.

Tannhelsetjenester hører nå hjemme under divisjon for kvalitet og forløp i avdelingen Kommunale helse- og omsorgstjenester. Kjersti Refsholt Stenhagen, seniorrådgiver i denne divisjonen i Helsedirektoratet, presenterte de nye nasjonale faglige retningslinjene for tannhelsetjenester til barn og unge 0 - 20 år.

- Dette er første del av retningslinjen. Del to er planlagt publisert høsten 2019, sa hun.

Hovedbudskapet i denne første delen er at:

- God tannhelse som barn er en forutsetning for god tannhelse som voksen.

- Tannhelsetjenesten skal ha kunnskapsbasert praksis

- Tannsykdom kan forebygges med virksomme tiltak

- Prioritering av barn med høy kariesrisiko

- Opplysningsplikt til barnevernet ved mistanke om barnemishandling, overgrep eller omsorgssvikt.

Stenhagen forklarte at Helsedirektoratet er eier av en retningslinje og har beslutningsmyndighet over den. Veiledningen «Tenner for livet» utgår for øvrig i sin nåværende form. Den har en annen metodikk og kan ikke kalles en retningslinje.

Hun presenterte også «Leve hele livet - en kvalitetsreform for eldre», som skal implementeres fra januar 2019.

Sykehusodontologi

Terje Vigen, seniorrådgiver i Avdeling for kommunale helse- og omsorgstjenester, presenterte sykehusodontologiprosjektet. Det har dreid seg om å bygge kunnskap om behovet for tjenesten og hvilke pasienter som kan nyttiggjøre seg tilbudet, og videre om type og omfang av behandling i et tverrfaglig miljø. De har også undersøkt hvordan tilbudet påvirker helsetilstanden hos dem som får et tilbud, behovet for opplæring og veiledning, systematisk samarbeid med fagmiljøer utenfor sykehusmiljøet, pasienttilfredshet og økonomiske og administrative konsekvenser.

I løpet av prosjektet er det ansatt tannlege ved 15 sykehus, hvor de er en integrert del av spesialisthelsetjenesten, likestilt med andre spesialiteter.

I løpet av perioden prosjektet har pågått er det registrert en økt mengde henvisninger til tannlege på sykehusene.

- Her er munnhulen på sett og vis ført tilbake til kroppen, sa Vigen, men han var ellers ikke helt sikker på om solen gikk opp eller går den ned for dette prosjektet.

Kostnader og forbrukerrettigheter

Med utgangspunkt i avsnittet «styrkede forbrukerrettigheter og god prispolitikk» i Stortingsmelding 35 (2006 - 2007), «Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning, Framtidas tannhelsetjenester», konsentrerte Per Lüdemann, seniorrådgiver i Avdeling helserefusjoner, seg om trygdens utgifter. Han stilte seg kritisk til pengebruken innen tannhelse.

Av positive nyheter kunne han fortelle at Journalsystemet Opus vil ha implementert det medisinske diagnose- og terminologiverket Snomed (en standard for klinisk terminologi) fra nyttår. Det betyr at myndighetene skal kunne få entydige rapporter om hvilke diagnoser som settes og hvilke behandlinger som utføres i både den private og den offentlige tannhelsetjenesten, noe de har savnet.

KristinAksnes 

Tekst og foto