Tilbakeblikk

1917

Helst ikke i Kristiania

«Mine herrer, reflektionerne gjør sig selv. Saalænge man eksperimenterer paa Modum og Røken, saa er Kristiania-lægerne velvillig stemt, men når eksperimentet strækker sig ind paa deres eget felt, da faar de samme mening som Rasmus Hansson (generalsekretær i Lægeforeningen, red. anm.)

Saadan er der her ogsaa. Saalænge kredssykekassen kun laver brudulje i Trondhjem og Drammen, saa er Kristiania-tandlægerne all right. Men vent til vi skal ha fast ansatte tandlæger her, saa kan det hænde, at vi ogsaa slutter os til Nordenfjeldske og Drammen. Man bør altid tænke paa, hvordan man vilde opta saken, naar det gjaldt en selv.»

Fra representant Bühring Dehlis innlegg på Den norske tandlægeforenings representantskapsmøte 1916, publisert i 1917.

1967

Efterutdannelsesspørsmålet

« Ikke mindre er de problemer og oppgaver som foreligger når det gjelder å bygge ut tilstrekkelige muligheter for efterutdannelse. De tider er for lengst forbi da en akademisk yrkesutøver kan slå seg til ro og tilfredsstillende skjøtte sitt arbeide med de kunnskaper embedseksamen innebærer. Det erkjennes i dag på alle hold som et nytt trekk i bildet, et stadig stigende tempo i foreldelsen av kunnskaper. Generelt hevdes at hvis siktepunktet skal være å sikre faglig kvalitet gjennom tilstrekkelig vedlikehold av kunnskaper på alle alderstrinn, vil efterutdannelsen stille like store krav til de forskjellige utdannelsesinstitusjoner og til samfunnsøkonomien som grunnutdannelsen. Også vi tannleger må følge med her. »

Fra Avdeling for stands- og foreningsanliggender, redigert av Arne Sollund,

Tidende, oktober, 1967.

2007

NTFs nye nettportal

«Fagnemnden ønsker velkommen til en ny kurssesong med stor variasjon i kurs. Les informasjonen som følger med kursannonseringen nøye og gjør deg kjent med NTFs nye nettportal. Vi håper at de aller fleste av dere vil melde dere på via nettet. Det er første gang vi benytter det nye elektroniske kurssystemet til et så stort arrangement som januarkursene er. Når kurset er gjennomført, vil det automatisk registreres i din kursprofil. Det blir derfor lett å holde regnskap med de timer du opparbeider deg i etterutdanningssystemet.»

Fra spalten Lederen i fagnemnden har ordet, v/Nina Wiencke Gerner

Tidende, oktober, 1967.