Gode kontrakter kan forebygge konflikter

President-Steinum.eps

NTF har de senere årene opplevd en økning i konfliktnivået mellom tannleger i privat sektor. Dette har trolig ulike årsaker, økt konkurranse i privat sektor er ganske sikkert en av dem. Men vi ser at det i mange tilfeller også skyldes ulike forventninger til samarbeidet, uforutsette hendelser og avtaler som ikke er tilpasset partenes aktuelle situasjon. Det er mange ting å ta hensyn til ved en kontraktinngåelse, og det er ofte komplisert.

Akkurat som at det på vårt fagfelt er viktig å bruke ressurser på å forebygge sykdom, er det viktig å forsøke å forebygge konflikt. Balanserte kontrakter er, etter vår mening, den beste forsikringen mot fremtidige konflikter! Derfor har vi nå brukt ressurser på å revidere NTFs standardavtaler for assistenttannleger. Det foreligger to ulike avtaler, nemlig avtale om kjøp av tjenester fra assistenttannlege (oppdragstakermodellen) og avtale om leie av tilgang til praksiseiers tannlegevirksomhet (leietannlegemodellen). Assistenttannlegen er i begge tilfeller selvstendig næringsdrivende. Det er viktig å sette seg inn i de ulike avtalene og velge den avtalen som passer best i det aktuelle tilfellet.

Avtalene, med utfyllende kommentarer, er ment å bidra til at alle inngår gjennomtenkte kontrakter som ivaretar begge parters interesser.

Balanserte kontrakter er det viktigste virkemiddelet for å forebygge fremtidige tid- og ressurskrevende konflikter. NTF mottar jevnlig kontrakter fra medlemmer til gjennomsyn, og vi ser en økning i konflikter knyttet til ubalanserte kontrakter som er basert på maler utviklet av andre aktører enn NTF.

Ubalanserte kontrakter som tar sikte på kortsiktig økonomisk gevinst for en av partene, stort sett praksiseier, kan imidlertid raskt utvikle seg til tid- og ressurskrevende konflikter som er skadelig også for praksiseiers lønnsomhet, arbeidsmiljøet på klinikken, hensynet til pasientene og tannlegestandens omdømme. NTF mener det på lengre sikt er i partenes interesse å inngå balanserte avtaler som ivaretar begge parters interesser.

Så finnes det ingen fasit. Våre standardavtaler er et utgangspunkt for forhandlinger mellom partene. Standardavtalene må leses i sammenheng med kommentarene, som har forslag til løsninger på ulike problemstillinger som bør reguleres skriftlig i avtalen. I kommentarene finnes også eksempler på klausuler som NTF ikke kan anbefale, enten fordi de bidrar til ubalanserte avtaler, eller fordi det er risiko for at de er i strid med rettslige begrensninger for avtaler mellom næringsdrivende.

Vi anbefaler at partene bruker god tid på kontraktsforhandlinger og at kontrakten tilpasses den aktuelle situasjon. Dette vil forhåpentligvis føre til at partene får en gjensidig forståelse for hverandres posisjon. Våre standardavtaler har på enkelte punkter alternativer eller valgmuligheter som partene må ta stilling til. Dersom det foretas endringer i standardavtalen, må dette markeres tydelig i avtaleteksten. Det er viktig at det alltid inngås en skriftlig avtale.

Vær klar over at det finnes rettslige begrensninger for hva som kan avtales, blant annet i likestillingsloven, konkurranseloven, avtaleloven og markedsføringsloven. Både praksiseier og assistenttannlegen er også bundet av en gjensidige lojalitetsplikt til hverandre som gjelder i alle kontraktsforhold. Vær oppmerksom på at omfattende endringer i NTFs standardavtaler kan medføre at kontraktene blir ubalanserte eller i strid med rettslige begrensninger.

Under revisjonen av våre kontrakter har vi spesielt fokusert på å forebygge konflikter på områder hvor det erfaringsvis ofte blir uenighet. Det er gjort relativt store endringer i begge kontraktene. Vi har også utarbeidet mer utfyllende kommentarer til begge.

Den nye leietannlegeavtalen er nå lagt ut på NTFs nettsted. Den reviderte oppdragstakeravtalen vil bli oversendt til likningsmyndighetene for en nærmere vurdering, siden denne type kontrakter lettere kan bli gjenstand for gjennomskjæring. Kontrakten vil bli publisert så snart likningsmyndighetenes vurdering foreligger. Skulle du ha behov for et forslag til oppdragstakerkontrakt før den tid, er det bare å ta kontakt med foreningen.

Jeg anbefaler dere å lese artikkelen som sekretariatet har skrevet i dette nummeret av Tidende. Sekretariatet bistår dessuten begge parter med gjennomgang av kontrakter i forkant av kontraktsinngåelse, og tilbyr også mekling ved tvist i forbindelse med opphør av kontrakter. Vi anbefaler at dere tar kontakt før avtalene inngås, slik at vi kan forebygge konflikt. Alle lokalforeningene har i tillegg et stående tilbud om at NTFs jurister holder kurs eller foredrag om temaet for lokalforeningens medlemmer.

Vi håper at dette arbeidet bidrar til balanserte kontrakter som forebygger konflikter - til det beste for praksiseiere, assistenttannleger og pasienter!

Camilla HansenSteinum