Stor tillit til tannhelsetjenesten

28 mars presenterte Kantar TNS tall fra den årlige målingen Helsepolitisk barometer, som skal kartlegge befolkningens oppfatninger og forventninger til helsepolitikken.

NTF er en av 13 organisasjoner og institusjoner som deltok i årets kartlegging.

Resultatene av spørsmålene som ble stilt om folks tanker og meninger om tannhelsepolitikken kan oppsummeres slik:

Motstand mot å endre på barns rett til gratis tannbehandling

Dagens ordning gir lovfestet rett til gratis tannhelsetjeneste for barn og unge. Som en del av forslaget om å flytte ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten fra fylkeskommunen til kommunen har regjeringen foreslått å overføre denne bestemmelsen fra lov til forskrift, noe som vil svekke rettigheten.

Tallene fra Helsepolitisk barometer viser at 91 prosent av befolkningen vil at retten til gratis tannbehandling for barn og unge fortsatt skal være lovfestet, og dermed ikke skal kunne endres uten at Stortinget involveres.

Hvem bør få støtte?

Helsepolitisk barometer viser at et flertall (62 prosent) mener at alle bør få offentlig støtte til tannbehandling ut over et visst beløp (egenandelstak), mens 21 prosent av befolkningen mener offentlig støtte til tannbehandling kun bør gis til pasienter med diagnoser og medfødte sykdommer som gir dårlig tannhelse. 12 prosent mener at offentlig økonomisk støtte bare bør gis etter behovsprøving på bakgrunn av pasientens økonomiske situasjon.

Tannturisme øker ikke

Bare fire prosent av de spurte svarer at de har vært hos tannlege i utlandet de siste to årene. Tallet inkluderer akutt behandling på utenlandsreise.

Skepsis til faglig dyktighet i utlandet (45 prosent) fremholdes som det viktigste argumentet for å velge tannbehandling i Norge. Nesten like viktig er frykten for å bli lurt i utlandet (42 prosent), og problemer med videre oppfølging av behandlingen (38 prosent).

Behandlingen som nordmenn mottar i utlandet innebærer ofte større operative inngrep og økt risiko for smitte. Bare 13 prosent er bekymret for smittefaren som er forbundet med å velge behandling i utlandet.