NTF og studentene

President-Steinum.eps

Gjennom presidentvervet reiser jeg mye rundt, og da har jeg stor glede av å få møte mange av NTFs medlemmer og bli kjent med hyggelige kolleger.

Sist uke var jeg så heldig å treffe flere nye, unge kolleger da jeg fikk være med og holde kurs for de studentene i Bergen som skal uteksamineres til sommeren. Det er ekstra hyggelig å treffe studentene. De er en viktig del av NTFs medlemsmasse, og de representerer fremtiden. Arbeidslivskursene som NTF tilbyr avgangskullene er viktige. Her får studentene mye informasjon om NTF, men også om arbeidsmarkedet og om sentrale tannhelsepolitiske saker. Juristene våre kurser dem om kontrakter og lovverk som det er viktig å kjenne til når de skal ut og arbeide som tannleger.

Dette arbeidet er forankret i NTFs arbeidsprogram som sier at NTF aktivt skal rekruttere studenter og tilby studentkurs og informasjonsmøter ved alle de norske lærestedene årlig.

NTF har lenge tilbudt studentmedlemskap, og studentene er fritatt for medlemskontingent. Medlemskapet gir mange fordeler, som ulykkesforsikring, gunstige bank- og forsikringsavtaler, gratis deltakelse på NTFs landsmøter samt tilgang til øvrige medlemsfordeler og selvfølgelig abonnement på NTFs Tidende - for utenlandsstudenter dog begrenset til app og nettsted.

Veldig mange av studentene er medlemmer i foreningen vår, og det er vi selvfølgelig veldig godt fornøyd med. Som medlemmer forplikter de seg til å overholde NTFs vedtekter og etiske regler, på samme måte som andre medlemmer.

NTF har ikke tidligere hatt noen egen studentforening, slik flere av de andre akademikerforeningene og dessuten Sveriges Tandläkarförbund har. Dette har vært diskutert gjennom lang tid, og i 2015 vedtok representantskapet at NTF skulle opprette en studentforening, NTF Student (NTF-S).

Opprettelsen av en egen studentforening er en naturlig konsekvens av de siste årenes økte fokus på studentarbeid. Det er dessuten i tråd med NTFs arbeidsprogram og strategiske plan. Formålet er å etablere nærmere kontakt mellom NTF og odontologistudentene, samt å øke medlemsoppslutningen blant studentene. Studentforeningen skal også bidra til økt kontakt og dialog lærestedene i mellom, og på best mulig måte inkludere utenlandsstudentene. Hensikten er å øke studentenes mulighet for innflytelse, samt å øke NTFs innsikt i hva studentene, og dermed våre fremtidige medlemmer, er opptatt av.

Studentforeningen er etablert som et eget organ i NTF, på tilsvarende måte som lokalforeningene. NTF Student skal være en selvgående forening som med støtte fra sekretariatet skal formidle informasjon, ivareta studentmedlemmenes interesser, medvirke til gjennomføring og videreutvikling av arrangementer og aktiviteter, samt bidra til medlemsverving.

Leder av NTF Student møter på NTFs ledermøte og NTFs representantskap med tale-, forslags- og stemmerett. I tillegg har et medlem av NTF Student fra hvert av de norske odontologiske lærestedene adgang til representantskapsmøtet med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett.

Odontologistudenter som melder seg inn i NTF, inngår heretter automatisk som medlem i NTF Student. Studentmedlemmer kan også velge å melde seg inn i en lokalforening. Som medlem av lokalforeningen vil de imidlertid ikke være valgbare til lokalforeningens styre, og de vil ikke kunne avgi stemme i lokalforeningsanliggender.

Opprettelsen av studentforeningen, og de tilsvarende endringene i NTFs vedtekter trådte i kraft 1. januar 2016. Studentforeningens egne vedtekter har gjennom 2016 blitt utarbeidet i samarbeid med et interimsstyre, som møttes for første gang i Oslo 20. mai 2016. Interimsstyret har hatt den viktige oppgaven med å lede foreningen frem til valg av ordinært styre. De har jobbet med medlemsverving, aktiviteter og arrangementer på studiestedene, utvikling av logo og profilering og med Akademikernes studentsamarbeid. Tusen takk til alle som har bidratt - vi kunne ikke gjort dette uten studentene selv.

De første lokale årsmøtene i NTF Student ble avholdt høsten 2016 på de respektive lærestedene i Norge. Hvert lærested valgte to representanter til styret. Det ble også valgt én representant for de utenlandske lærestedene.

Blant de valgte styrerepresentantene ble det valgt leder, nestleder og kasserer på årsmøtet, som ble gjennomført under årets studentseminar på Geilo fredag 27. januar.

Jeg håper at opprettelsen av NTF Student vil øke samarbeidet med og involveringen av NTFs studentmedlemmer. Det er vi helt avhengig av for å kunne utvikle NTF til å møte fremtidens utfordringer. Jeg håper hele foreningen vil ta vel imot det nye tilskuddet til foreningen vår. Jeg ser frem mot godt og konstruktivt samarbeid!

Camilla HansenSteinum