Tilbakeblikk

1917

Hissigere før?

Diskusjonene om hvordan vedtektene om avstemmingsprosedyrene skulle tolkes var lange på representantskapsmøte og generalforsamling:

«Hirsch: Da er vi herefter avskaaret fra at bli kvit det vi vil av denne lov Skal ikke dette med generalsekretærstillingen kunne optas heller da?

Dehli: Hirsch savner evne til at sondre mellem positivt og negativt. Når det er lovforslag det gjælder, kan man ikke tilføie saa meget man vil. Det er ikke lovlig.

Holmboe Henriksen: Det er noget underlig dette. Skal det virkelig være tilfælde at vi ved en lovbehandling som denne må være kommet med et større eller mindre forslagstillæg for at kunne faa det fremmet? Saavidt jeg vet, er ikke disse lovforslag fra lovkomiteen kommet medlemmerne ihænde inden 1. juni, og de har altsaa i forbindelse med dette ikke hat anledning til at fremkomme med motforslag.

Formanden: Efter min opfatning er det selvfølgelig ikke ulovlig.

Imm. Ottesen: Jeg sitter her og synes det er usmakelig. Denne generalforsamling er allerede dødsdømt. Forsamlingen er mest trætte mennesker, som helst ønsker at gaa hjem. Vi sitter og voterer ulovlig. Det er mig saa umakelig, at jeg har lyst til at gaa. Det er ikke morsomt.»

Fra generalforsamling og representantskap i 1916, referert i Tidende 1917

1967

Stor begivenhet for Norsk Tannvern

En nyskapning i norsk tannhelsearbeid er etablert ved utgangen av 1967, idet Tannvernets informasjonskontor er opprettet i Oslo.

Norsk Tannvern har i flere år arbeidet med å løse spørsmålet om et informasjonskontor, ledet av en kontorsjef. Denne informasjonssjef skal på grunnlag av et større driftsbudsjett kunne administrere og planlegge et godt motivert opplysningsarbeid for god tannhelse i alle lag av folket. Informasjonsorganet har fått navnet Tannvernet, og kan vel betraktes som Norsk Tannverns siamesiske tvilling.

Tannvernets driftsmidler skaffes hovedsakelig tilveie ved støtte fra produsent/importørgruppen, som yder tilskudd fordelt efter det enkelte medlems markedsandeler av tannpleiemidler.

Tidende nr. 10, desember 1967

2007

Året som gikk

Av viktige begivenheter ved våre odontologiske læresteder må nevnes at Det odontologiske og Det medisinske fakultet i Bergen i 2007 besluttet å slå seg sammen til Det medisinsk-odontologiske fakultetet med virkning fra 1. januar 2008. Det kom imidlertid ingen penger til det planlagte og svært nødvendige nybygget. I Tromsø derimot, innviet de sitt TANN-bygg i august.

Fra lederen i Tidende nr. 15, desember 2007