Tannhelsebudsjettet 2018

Torsdag 12. oktober la finansminister Siv Jensen (FrP) fram regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018.

F17-10-004.eps

St.prp. nr. 1, regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018, ble lagt frem 12. oktober 2017.

Tannhelsebudsjettet legger ikke opp til store endringer og innebærer ikke noen satsing på tannhelsefeltet.

Folketrygdsstønaden til tannhelse svekkes

I tidligere budsjetter har Solberg-regjeringen unnlatt å prisjustere folketrygdsstønadene for tannhelse. I statsbudsjettet for 2018 reguleres stønadene med om lag 1,7 prosent, men reguleringene følger heller ikke i dette budsjettet forventet pris og kostnadsvekst. Regjeringen leverer dermed ikke på det begge regjeringspartiene lover i sine partiprogrammer, nemlig å styrke ordningene for de pasientgruppene som trenger det mest. På sikt vil det kunne føre til større utgifter både for pasientene og det offentlige.

I budsjettet foreslås det også nye presiseringer i vilkårene for stønadsordningen til tannbehandling for personer med sterkt nedsatt evne til egenomsorg ved varig sykdom eller ved varig nedsatt funksjonsevne. Dette kan føre til mer forutsigbarhet for pasientene og tannlegene. Likevel, presiseringene kommer til å innskrenke bruken av punktet og dermed ramme sårbare pasientgrupper.

Forprosjektering av forsøk med fastpris på tannbehandling til voksne

I budsjettet foreslås en forprosjektering av forsøk med tannbehandling til voksne gjennom abonnementsavtale, etter modell fra Sverige. Formålet med forsøket er å innrette tannhelsetjenester i større grad i retning av forebyggende virksomhet, slik at samlet tannbehandlingsbehov reduseres. Spesielt er dette aktuelt for personer i alderen 20 - 25 år. NTF vil gi Helse- og omsorgsdepartementet beskjed om at vi gjerne deltar i dette arbeidet.

Regjeringen skal nå finne flertall for budsjettet

Budsjettet skal vedtas i Stortinget, noe som ikke nødvendigvis blir en enkel oppgave. Regjeringen har ikke flertall, og er avhengig av støtte fra opposisjonen for å få budsjettet vedtatt. Trolig vil regjeringen satse på støtte fra sine tidligere støttepartier, Venstre og KrF, noe som vil bety at disse partiene vil forsøke å sette sine spor og flytte midler til sine satsingsområder.

De neste månedene vil det bli arrangert budsjetthøringer på Stortinget. I disse høringene har interesseorganisasjoner anledning til å kommentere statbudsjettet. NTF vil delta i høring hos Helse- og omsorgskomiteen. NTF vil i høringen gi komiteen beskjed om at:

- Stønadsordningene for tannhelse bør styrkes, ikke svekkes.

- Den norske tannhelsemodellen, med en sterk offentlig tannhelsetjeneste og en velfungerende privat sektor fungerer godt og bør videreutvikles.

ØyvindBerdal 

Rådgiver for politisk kommunikasjon i NTF