Torgersen-saken, videre oppfølging:

Klage til sivilombudsmannen

Advokatene Cato Schiøtz og Pål W. Lorentzen har 30. juni i år klaget til sivilombudsmannen etter at gjenopptakelseskommisjonens leder Helen Sæter vedtok å forkaste og dermed avslå gjenopptakelsesbegjæringen av Torgersen-saken i august 2015.

Sivilombudsmannen har til oppgave å sikre at offentlige myndigheter ikke gjør urett mot den enkelte borger. Klagen fra Lorentzen og Schiøtz, som begge er tidligere ledere i Advokatforeningens rettssikkerhetsutvalg, dreier seg om Helen Sæters solo-avgjørelse om at Torgersen-saken ikke kvalifiserer til en behandling i kommisjonen. De mener det foreligger uriktig lovanvendelse og lite tilfredsstillende saksbehandling.

Klagebehandlingen kan ikke få som utfall at Torgersen-saken blir gjenopptatt, da et slikt spørsmål ligger utenfor sivilombudsmannens virksomhet. Men dersom sivilombudsmannen finner grunn til å påpeke én eller flere urimeligheter i Sæters avslag, vil dette legge føringer for sakens videre gang. I så fall ligger forholdene til rette for en saklig behandling av argumentene for gjenopptakelse av saken. Det skjedde ikke da saken ble avvist av Helen Sæter. Og heller ikke da kommisjonen behandlet saken første gang i desember 2006, den gang under ledelse av senere PST-sjef, Janne Kristiansen, heter det i omtalen av klagen.

Schiøtz og Lorentzen avslutter klagen slik: «Fredrik Fasting Torgersen døde som kjent sommeren 2015 og fikk aldri den oppreisning han hadde krav på. Det er det - dessverre - for sent å gjøre noe med. Det forhold at Torgersen døde betyr imidlertid selvfølgelig ikke at han ikke i dag har krav på det ettermæle som han er berettiget til.

Men saken har i tillegg en meget viktig overordnet og prinsipiell side, som går utover det individuelle tilfellet Fredrik Fasting Torgersen - og som det avslutningsvis er grunn til å understreke.

Gjenopptakelseskommisjonen har en viktig funksjon og skal håndheve et sentralt rettssikkerhetsprinsipp: Gammel urett skal gjøres god igjen.

Avgjørelsen av 31.08.15 gir grunnlag for alvorlig bekymring mht. Helen Sæters behandling av søknader om gjenåpning. Det er grunn til å sette betydelige spørsmålstegn ved hennes lovforståelse og manglende hensyntagen til viktige saksbehandlingsprinsipper. Hvis lovanvendelsen og saksbehandling i Torgersen-saken - som det fremgår av 31.o8.15-vedtaket - er symptomatisk og representativ for andre gjenåpningssaker, er det dessverre grunn til å frykte at vi står overfor en meget betydelig rettssikkerhetsutfordring.

Det er i dette perspektiv sivilombudsmannens avgjørelse i nærværende sak er spesielt prinsipiell og viktig.«

Det ventes at Helen Sæter får en romslig frist til å kommentere den omfattende 98 sider lange klagen, og at klagerne får anledning til å komme med en replikk og deretter at Sæter får anledning til duplikk. Det ventes så at sivilombudsmannen kommer med sin avgjørelse, og at dette blir først i 2017.

Gjenopptakelseskommisjons leder har ikke ønsket å kommentere klagen til sivilombudsmannen overfor Tidende.

Ellen BeateDyvi