Gent, Belgia

F16-06-015.eps

Gent, Belgia. Foto: Kristin Aksnes.