Fortsatt stabile lesevaner

Tidendes nye leserundersøkelse, gjennomført i mars i år, stadfester for åttende gang at Tidende leses lenge og grundig. Tidende er også fortsatt så å si det eneste fagtidsskriftet norske tannleger leser. Og det er papirutgaven de aller fleste leser.

Tidendes lesere har gitt oss svar på hvordan de leser Tidende og hva de synes om tidsskriftet. Leserundersøkelsen ble gjennomført av Ipsos, i form av telefonintervjuer med 200 yrkesaktive medlemmer av NTF, i mars 2016.

De vitenskapelige artiklene og annet fagstoff er det som leses mest, og leserne ser fortsatt gjerne at det blir mer fagstoff i tidsskriftet. Hele 90 prosent vurderer fagstoffet som godt eller meget svært godt.

I en samlet vurdering sier Ipsos at Tidende alt i alt skårer svært bra, at lesernes helhetsvurdering av bladet er svært bra og at det er høye lese- og bruksverdier.

89 prosent av de spurte svarer meget bra eller bra når de skal gi Tidende en helhetsvurdering. 50 prosent mener bladet har svært stor eller ganske stor nytteverdi. Ti prosent sier at bladet har liten eller ingen nytteverdi. Troverdigheten er i følge undersøkelsen helt på topp, med 96 prosent som rangerer den som meget god eller god. Utforming og layout er også helt på topp, sies det, med bakgrunn i at 86 prosent av de spurte gir karakteren meget bra eller bra på dette punktet. 80 prosent gir Tidende god eller meget god skår på aktualitet. Også dette vurderes som toppskår av Ipsos.

Papir, nett og app

Det er fortsatt i all hovedsak papirutgaven av Tidende leserne forholder seg til. 85 prosent leser Tidende kun eller mest i papirutgaven. Bare én prosent leser Tidende utelukkende på nett, mens åtte prosent leser Tidende mest på nett. To prosent leser Tidende mest på app.

16 prosent av de spurte oppgir å ha lastet ned Tidende-appen og ni prosent er inne på appen månedlig. 64 prosent av brukerne synes appen er god eller meget god.

27 prosent er inne på tannlegetidende.no ukentlig og 67 prosent månedlig, det vil si en signifikant økning på syv prosent siden 2013. 90 prosent synes sidene er meget gode eller gode, mens kun seks prosent gir nettstedet negativ skår.

Lesetiden er stabil

En gjennomsnittsleser bruker 58 minutter per utgave av Tidende, og 62 prosent av leserne leser cirka halvparten eller mer. Dette er ifølge Ipsos godt over gjennomsnittet for tidsskrifter. Tidendes lesere er også svært lojale, sier Ipsos, og rapporterer at gjennomsnittet har lest 5,3 av de seks sist utgitte numrene av bladet. 71 prosent har lest eller kikket i alle de siste seks utgavene av Tidende, noe som er en nedgang fra 79 prosent i 2013.

Det er 1,9 personer som leser hvert enkelt eksemplar av bladet - en økning fra 1,5 fra undersøkelsen i 2013. Bladet tas i gjennomsnitt frem igjen to ganger for videre lesning.

Vi stilte også spørsmål om spesialutgavene i denne undersøkelsen og fikk vite at 66 prosent leser halvparten eller mer av innholdet i de nordiske temaheftene som kommer ut som nr. 1 og 2 i hver årgang. 70 prosent oppbevarer disse heftene i inntil seks måneder eller lengre. 62 prosent leser halvparten eller mer av innholdet i sommerutgaven av Tidende, og 50 prosent oppbevarer sommernummeret i inntil seks måneder eller lengre.

Fagstoffet er fortsatt mest populært

75 prosent svarer at de alltid eller ofte leser vitenskapelige artikler eller annet fagstoff i Tidende (Figur 1). 90 prosent vurderer fagstoffet som meget bra eller bra (Figur 2). På annenplass i kvalitetsvurderingen ligger Spør advokaten, før Snakk om etikk på tredjeplass, som plasserer seg foran reportasjer, intervjuer og kommentarer på fjerde, og Presidenten har ordet som tar femteplassen.

F16-05-014.eps

Figur 1. Hvor ofte leser du følgende innslag i Tidende.

F16-05-015.eps

Figur 2. Hvor bra eller dårlig synes du er?

57 prosent er fornøyd med fordelingen mellom fagstoff og annet stoff i Tidende. 38 prosent ønsker mer fagstoff og mindre annet stoff, mens fire prosent ønsker mindre fagstoff og mer av andre ting.

Annonsene gir nyttig informasjon

60 prosent av Tidendes lesere er i stor grad eller til en viss grad delaktige i innkjøp og investeringer i praksisen eller ved klinikken der de jobber. 56 prosent mener at annonsene i Tidende ofte eller en gang i blant gir nyttig informasjon, og 21 prosent av de spurte leserne sier at annonsene ofte eller av og til gir impulser til innkjøp.

F16-05-016.eps

Figur 3. Tidendes lesere leser lite odontologi andre steder.

Utvikling og endringer

Tidende beholder sin posisjon på samtlige områder. Det er få signifikante endringer siden siste leserundersøkelse i 2013.

Ti prosent flere bedømmer Arbeidsliv og praksisdrift som meget bra eller bra. Syv prosent flere bedømmer Spør advokaten som meget bra eller bra. Syv prosent flere er positive til enkelte danske og engelske artikler i Tidende. Åtte prosent flere leser det svenske Tandläkartidningen ofte eller av og til.

Åtte prosent færre leser halvparten eller mer av innholdet i hvert nummer av Tidende. Åtte prosent færre har lest alle de seks siste numrene av Tidende. 11 prosent færre leser alltid eller ofte Notabene, personalia og småstoff. Åtte prosent færre leser alltid eller ofte Snakk om etikk, reportasjer, intervjuer og kommentarer og produktannonser. Syv prosent færre mener Tidende i stor grad er aktuelt i faglige og standspolitiske spørsmål. 12 prosent færre har i stor eller viss grad innflytelse på innkjøp og investeringer i praksis eller klinikk. Ni prosent færre oppgir at annonsene ofte eller en gang i blant gir impulser til innkjøp. Elleve prosent færre oppgir at det er meget eller ganske aktuelt med kjøp av unit de kommende to år og syv prosent færre sier de vil investere i nytt IKT-utstyr de neste to år.

Tidende trenger fagstoff

I likhet med tidligere leserundersøkelser viser denne undersøkelsen at tannleger er opptatt av faget og at de i liten grad får dekket sitt ønske om fagstoff i andre medier enn Tidende. Flere klinisk relevante artikler er det sterkeste rådet fra leserne som er blitt spurt.

F16-05-017.eps

Figur 4. Lesernes totalvurdering av Tidende

Skal norske tannleger holde seg faglig oppdatert, trenger Tidende tilgang på relevante oversikts- og andre fagartikler, kasuspresentasjoner og artikler om praktisk-kliniske problemstillinger. Å skaffe aktuelt og kvalitetssikret fagstoff er derfor fortsatt den største oppgaven redaksjonen har.

De som publiserer i Tidende får mange lesere, og foreløpig er det kortere ventetid på publisering i Tidende enn i mange andre tidsskrifter. Antallet aktuelle forfattere i fagmiljøene er imidlertid begrenset, så vi er fortsatt avhengige av å skaffe stoff fra andre kilder, for eksempel ved å sekundærpublisere aktuelle artikler fra andre tidsskrifter. Det er derfor positivt at leserne aksepterer å lese artikler både på svensk, dansk og engelsk.

Undersøkelsen og respondentene

Årets undersøkelse er en oppfølging av fem tilsvarende undersøkelser foretatt i mars 2013, 2010, 2007 og 2004 og høsten 1999. Leserundersøkelser for Tidende ble også gjennomført i 1989 og 1995.

Spørsmålene omfatter lesernes synspunkter på det redaksjonelle innholdet og presentasjonsformen i den trykte utgaven, i internettversjonen og i appversjonen av Tidende. De spurte ble også bedt om å kommentere hvorvidt de leser og har nytte av annonsene i bladet.

Totalt 200 personer ble trukket tilfeldig blant NTFs yrkesaktive medlemmer. 54 prosent av dem som er spurt er menn. Denne andelen går jevnt nedover, fra 66 prosent i 1999, i 2013 var det 56 prosent menn i utvalget. 71 prosent er privatpraktiserende, 49 prosent i egen praksis. 17 prosent er ansatt tannlege i offentlig sektor, åtte prosent er klinikksjef. Elleve prosent er spesialister eller spesialutdannet. Gjennomsnittsalderen til de spurte er 48 år, og gjennomsnitts fartstid som tannleger er 22 år.

Les hele rapporten fra leserundersøkelsen på www.tannlegetidende.no under Om Tidende.

Ellen BeateDyvi 

Tidligere undersøkelser

  1. Hvordan kan vi gjøre Tidende spennende? Nor Tannlegeforen Tid. 1989; 99: 457.

  2. Ny leserundersøkelse: Tidendes lesere fornøyde. Nor Tannlegeforen Tid. 1995; 105; 688 - 90.

  3. Tidendes leserundersøkelse: Fagartikler, tannhelsepolitisk stoff og debatt mest lest. Nor Tannlegeforen Tid. 2000; 110: 372 - 3.

  4. Leserne ønsker mer fagstoff i Tidende. Nor Tannlegeforen Tid. 2004; 114: 420 - 1

  5. Stadig flere leser Tidende. Nor Tannlegeforen Tid. 2007; 117: 326 - 7

  6. Tidende holder stand. Nor Tannlegeforen Tid. 2010; 120: 396 - 7

  7. Stabile lesevaner, Nor Tannlegeforen Tid, 2013; 123: 337 - 8