Helfos etterlevelsesarbeid:

Sjutrinnsmodell for rett ytelse

Refusjons- og trygderegler kan være innfløkte. Helfos utbetalinger på tannhelseområdet er ca. 2,3 milliarder kroner, og de vil rimelig nok vite hva pengene går til. I år står tannlegene for tur, i et systematisk etterlevelsesarbeid.

F16-05-030.eps

Helfo har satt sammen en arbeidsgruppe fra ulike enheter i i organisasjonen som skal arbeide med å å forbedre etterlevelsen på tannhelseområdet. Gruppen er her samlet for å å drøfte risikoanalysen. Fra Venstre:: Ingelill Molnes Lande, Chandima J. Wåge, Øystein Langåker, Sverre Aarhus Gulbrandsen, Ingelin Fagervoll, Pål Hauknes Enoksen, Marianne Egeli Gjersdal, Line Bentzen, Ellen Andrea Thorbjørnsen Bækholt og Karen Lomeland Jacobsen. Ikke til stede: Ingvild Sande Lillebø. Foto: Helfo.

Bakgrunnen for arbeidet er at tannhelse er et av de største områdene for utbetaling av refusjon og utgjør ca. sju prosent av de totale utbetalingene fra Helfo.

På enkelte områder avdekkes det feil, og på noen områder ser Helfo en økning i utbetalingene som ikke kan forklares med regelverksendringer. Helfos mål er rett ytelse. Helfos samfunnsoppdrag er å forvalte samfunnets helseøkonomi riktig og på en effektiv måte. For å oppnå dette, er det viktig at kravene de får inn fra brukerne er korrekte første gang. Å motta korrekte krav betyr at brukerne etterlever regelverket Helfo forvalter.

Helfo arbeider etter en sjutrinnsmodell som er utviklet for etterlevelse på skatteområdet. De brukte modellen i 2015 for fysioterapeutene som sender refusjonskrav til Helfo, Det var såpass vellykket at de i år går i gang med tannhelsefeltet. OECD utviklet opprinnelig modellen for etterlevelse på skatteområdet, og Skatteetaten i Norge har også brukt den med gode resultater.

Sjutrinnsmodellen

Målet med å bruke etterlevelsesmetodikken er å oppnå en systematisk og helhetlig tilnærming til etterlevelse av regelverket. Helfo ønsker å involvere eksterne fagmiljø i arbeidet, og Helfo og representanter fra Tannlegeforeningen hadde sitt første møte om saken i mars.

Det første trinnet i prosessen er å identifisere risikopunkter. Gjennom en analyse av utbetalinger, kontrollfunn og henvendelser fra helseaktørene, finner Helfo områdene hvor det jevnlig utbetales for mye eller muligens for lite.

Det andre trinnet er å prioritere hva Helfo skal undersøke videre. Så går de i dybden med en årsaksanalyse. Deretter lages det en tiltaksplan, som så settes ut i livet. Her skal ulike nivåer i Helfo samarbeide.

Til slutt evalueres prosessen, og deretter iverksettes forbedringer og oppfølging basert på dette.

Mål og metode

Etterlevelsesarbeidet på tannhelsefeltet er nå i startfasen på trinn én, der Helfo gjennomfører risikoanalysen. Sjutrinnsmodellen skal gjennomføres i løpet av et år, men så er målet at dette skal leve kontinuerlig.

Målet er å finne hva som utgjør den største risikoen for feilutbetalinger og hvordan Helfo skal legge til rette for riktig ytelse.

Faktaboks

Helfos etterlevelsesarbeid

Formålet med satsingen er å forbedre etterlevelsen på tannhelseområdet gjennom målrettet og koordinert virkemiddelbruk ved å bruke etterlevelsesmodellen.

Målsettingen er

Å øke Helfos kunnskap om hva som styrer tannlegene og tannpleiernes atferd med hensyn til etterlevelse av regelverket

Å øke kvaliteten i kravene som kommer inn til Helfo

Å redusere feilutbetalingene

Metoden ble utviklet av OECD for å forbedre etterlevelse på skatteområdet, og er senere brukt av Skatteetaten i Norge. Det er de som har laget illustrasjonen av modellen.

KristinAksnes