Obligatorisk etterutdanning - nye regler, nye muligheter og nye medlemsfordeler!

President-Steinum.eps

Representantskapet vedtok i november 2015 nye regler for NTFs obligatoriske etterutdanning. Ordningen med obligatorisk etterutdanning ble først vedtatt av representantskapet i 2011. En evaluering av den opprinnelige ordningen avdekket et klart behov for justeringer, og fra nyttår trådte det nye regelverket i kraft. Reglene ligger i sin helhet på NTFs nettsted under Kurs og utdanning/Obligatorisk etterutdanning.

Kunnskap er nøkkelen til høy kvalitet, og jeg er stolt av å lede en forening som setter seg høye mål for etterutdanning av sine medlemmer! Den obligatoriske etterutdanningens nye regler bidrar til en ytterligere styrking av kvalitetsstempelet MNTF.

Det er flere viktige endringer i ordningen. Kravet er fortsatt 150 timer etterutdanning i løpet av en femårsperiode, og det anbefales at etterutdanningen gjennomføres fortløpende med et timetall på 30 per år. Reglene definerer klart hva slags aktivitet som gir timer automatisk og hva det må søkes om.

Representantskapet vedtok også at det skal innføres sanksjoner for de medlemmene som ikke følger opp kravene i den obligatoriske etterutdanningen. Et medlem kan eksempelvis gis pålegg om å oppfylle etterutdanningstimene innenfor en nærmere fastsatt periode. Den strengeste av sanksjonene er eksklusjon fra NTF. Dette vurderes som nødvendig for å markere at livslang læring i form av etterutdanning er avgjørende for å opprettholde en høy faglig standard på norske tannleger.

Det er hovedstyret som administrerer og fører tilsyn med etterutdanningsordningen. Ifølge regelverket kan hovedstyret oppnevne og delegere myndighet til et godkjenningsutvalg. Dette har hovedstyret valgt å gjøre, og utvalget har alt hatt sitt første møte. Hovedstyret har nå godkjent mandatet, etter forslag fra utvalget selv, mens retningslinjene er under utarbeidelse. I godkjenningsutvalget sitter en representant fra fagnemnden, en fra hovedstyret og en fra spesialistforeningene.

De mange endringene i ordningen krever også en videre utvikling av kurssystemet. Vi ber derfor om forståelse for at det tar litt tid å få ordningen på plass fullt ut.

Målet er at så mye som mulig av kursaktiviteten skal registreres automatisk. Vi kommer derfor også til å utarbeide retningslinjer for alle kurstilbydere. For at den automatiske registreringen skal fungere optimalt, er vi avhengige av at alle medlemmer oppgir korrekt medlemsnummer til kursarrangørene. Dette blir deres ansvar, så skal vi ordne resten.

Representantskapet vedtok at det skal angis faste femårsperioder, slik at første periode går fra 1.1.2016 til 31.12.2020. Vi er altså nå inne i en ny periode. Dette innebærer selvfølgelig ikke at de timene som man allerede har opparbeidet seg «mistes» eller er overflødige eller bortkastede på noen måte. All tidligere kursaktivitet blir liggende i systemet. Men når første periode skal evalueres på slutten av 2020, og eventuelle sanksjoner kan slå inn, vil timene fra før 2016 uansett ikke telle med i regnestykket.

Faglig utvikling og kompetanseheving, som igjen fører til en tannhelsetjeneste av høy kvalitet, er uansett målet for all etterutdanningsvirksomhet. Denne ordningen er bare et verktøy for å nå dette målet. Det sosiale aspektet, samtaler med kolleger og det å danne nettverk, er også en viktig del av det å gå på kurs. Verdien av dette skal ikke undervurderes. Mange faglige utfordringer løses i kaffepausen eller i lunsjen på et kurs.

En obligatorisk ordning krever et godt etterutdanningstilbud. Vi har fortsatt som ambisjon at NTF skal være den ledende leverandøren av etterutdanning til norske tannleger. Vi må derfor stadig fornye og forbedre oss! I fjor kom det to nye TSE-moduler, flere TANK-kurs er lansert og enda flere er på trappene. Hovedstyret har nå vedtatt at fem nettbaserte kurs skal være obligatoriske. Disse kursene er inkludert i medlemskapet i NTF. Dette er kurs som tar for seg myndighetskrav eller tema som er særlig viktig for yrkesutøvelsen. De fem kursene er Smittevern, Strålevern, Personvern, Informasjonssikkerhet trinn 1, Helfo (trygdesystemet) og Etikk (kurset er under utvikling). Kursene skal tas en gang i løpet av femårsperioden. Dere kan lese mer om dette på NTFs nettsted.

Vi skal være stolte av at vi har en slik ordning som er med på å heve kvaliteten på tjenestene våre, til beste for pasientene. Ordningen viser tydelig overfor myndighetene og befolkningen at tannlegene tar ansvar, og at NTFs medlemmer er opptatt av kompetanseutvikling og livslang læring. Når de nye reglene nå er iverksatt, skal vi bruke dette for alt det er verdt i vårt politiske arbeid og i dialog med media. Obligatorisk etterutdanning er en viktig faktor for kvalitetsstempelet MNTF. Det skal vi bidra til å synliggjøre.

Vi ses på kurs!

Camilla HansenSteinum