Tilbakeblikk

1916

Referater fra alle møter

Referater fra alle tandlægeforeningers møter burde tilstilles Tidende. Det vilde være av historisk interesse for vor stand at kunde ha alt dens arbeide, om end i korte træk, gjengit i landsforeningens tidsskrift. For at lette formænderne og sekræterene i deres arbeide har vi tilstillet samtlige foreninger blanketter, hvorpaa referaterne kan utfyldes. Vi vil haabe, at man vil gjøre flittig bruk av dem.

Mars 1916, 4de hefte

1966

Generalsekretær Knut Gard - minneord

Da NTFs populære generalsekretær Knut Gard døde 29. mars 1966, var han også president i FDI. Det påfølgende nummer av Tidende inneholdt en rekke minneord, både fra norske og utenlandske kolleger. Følgende var skrevet av Arne Sollund som ble Gards etterfølger som generalsekretær:

«Knut Gard forstod å gjøre alle ansatte ved NTF's kontor til medarbeidere, til å føle oss som et team hvor den enes resultater gjøres mulig av de andre. Han eide den trygghet og ro som skaper tillit og en naturlig vennlighet som vant hjertene.

Det tales meget om trivsel på arbeidsplassen, og det sies at den kan bare skapes når arbeidsledelsen også har forståelse for de underordnedes almenmenneskelige problemer og reaksjoner. Knut Gard hadde i så måte sjeldne lederegenskaper, og alle ved kontoret kan nevne personlige eksempler på hans forståelse, hjelpsomhet og omtanke. Vi har ikke bare mistet en avholdt sjef, men føler tapet av en felles venn.»

April 1966, hefte 4

2006

Munnhelsen hos institusjonsbeboere

Sosial- og helsedirektoratets prosjekt «Tenner for livet - ny giv i det helsefremmende og forebyggende arbeidet» sikter på å gi tannhelsetjenesten i fylkene inspirasjon og drahjelp i dette arbeidet. Målgruppene er barn under skolealder og syke eldre i institusjon. Som utgangspunkt for senere evaluering ble det utført en baselineundersøkelse der munnhelsen til 3440 institusjonsbeboere på 188 sykehjem ble registrert av tannpleiere som var kalibrert for dette. Kartleggingen bestod av en klinisk undersøkelse og en spørreundersøkelse. Femtifire prosent hadde bare egne tenner eller egne tenner og delproteser, 43 % var tannløse med proteser og 3 % var tannløse uten proteser. Gjennomsnittlig belegg- og slimhinneindeks varierte mye mellom individene, mellom sykehjemmene i et fylke og mellom fylkene.

April 2006, nr. 5