Etikk og Helfo-refusjoner

NTFs etiske regler gir medlemmene en klar instruksjon vedrørende våre pasienters økonomiske rettigheter.

§ 9 Pasientens økonomiske rettigheter

Tannlegen skal hjelpe sine pasienter til å oppnå økonomiske rettigheter og ytelser som følger av lovgivning.

Tannlegen skal overfor institusjoner som dekker helseutgifter medvirke til at pasienten ikke skaffes uberettiget økonomisk eller annen fordel.

Ved årets start er det blitt en viktig og nødvendig rutine å sette seg inn i endringer i Helfo-reglementet. Det klassiske gule heftet var tilgjengelig ved årsskiftet og er nå sendt ut til alle landets tannleger. Det holdes også kurs i oppdatert Helfo-regelverk. Kurs for tannleger i trygdestønad er det nyeste av NTFs nettbaserte kurs og er del av obligatorisk etterutdannelse (se TANK på tannlegeforeningen.no)

Vi får dessverre høre at med en økende kontrollaktivitet fra Helfo avdekkes stadig mer misbruk av regelverket.

Alle kan gjøre feil, og det rettes enkelt opp. Dessverre oppdages også systematisk misbruk, og det skal ikke forekomme. Men det skjer, og avdekkes også ved kontrollene. Konsekvensene som vi ser er at Helfo går inn og strammer inn med reduserte refusjonstakster og avgrensinger i bruken av takster eller innslagspunkt.

Én enkelt tannleges utstrakte misbruk av en enkelttakst er nok til å ødelegge for alle. De som blir skadelidende ved innstramninger er først og fremst de pasienter som skulle hatt refusjon slik det var tiltenkt uten behov for avgrensinger. Å strekke reglene utover det som er tiltenkt intensjon er ikke akseptabelt, hverken med begrunnelsen at «alle andre» gjør det, eller fordi det ikke står eksplisitt at det er forbudt.

Vi har et system der vi tannleger er gitt tilliten å vurdere om inklusjonskrav til refusjon er til stede. Det kan være nærliggende fristende å misbruke dette ved å koble pasientens interesse for billigere behandling med egeninteresse om å utføre mer omfattende behandling. Man skaffer seg da en åpenbar konkurransefordel sammenlignet med tannleger som bruker regelverket korrekt.

Det er ukollegialt og på alle måter uakseptabelt.

Den tannlegen som systematisk misbruker regelverket må regne med å bli stilt til ansvar. Helfo vil kreve tilbakebetaling fra ansvarlig behandler. I grove tilfeller gis inndragelse av rett til å behandle pasienter med refusjon fra trygden, og i verste fall anmeldes saken til påtalemyndighet.

Det vil vi slippe å lese om i media. Sørg for at du og dine kolleger og medarbeidere kjenner Helfo-regelverket godt og bruker det korrekt.

MortenKlepp 

NTFs råd for tannlegeetikk

VemundØiestad 

NTFs råd for tannlegeetikk