Unpresidential

NTFs sekretariat, ledet av generalsekretær Morten Rolstad, fortsetter dessverre en ensidig prosedyre i en sak som er endelig avgjort i norsk rettsvesen (Tidende nr. 2, 2016).

NTF kan ikke velge bort dette faktum om «endelighet» - uansett hvor uenig Rolstad er, uansett om NTFs jurister er enige med Rolstad.

Å fortsette en prosedyre (uten motpart) i etterkant av en rettslig, endelig avgjørelse, burde ikke forekomme - i alle fall ikke fra NTFs ledelse sin side. Det tilhører en akademisk organisasjon å ikke opptre «unpresidential«

I Tidende hevder Rolstad:

Dommen ser bort fra forskjellen på lisens og autorisasjon, jf hpl §§ 48 og 49, og at arbeidsgiver feilaktig forventet at en tannlege med lisens har omtrent samme faglige kvalifikasjoner som en tannlege med autorisasjon.

Dette til tross for at tannlegen var ansatt i en midlertidig opplæringsstilling, nettopp på grunn av mindre erfaring og følgelig et lavere faglig nivå enn en tannlege med autorisasjon.

Dommen ser også bort fra at noen EU-land stiller krav til et praksisår - «turnustjeneste» - før nyutdannede tannleger kan få innvilget autorisasjon. Tannleger utdannet i disse landene, og som mangler slik praksis fra utdanningslandet, får derfor midlertidig lisens som tannlege i Norge. Først etter ett år med veiledet klinisk praksis kan disse forventes å være på samme faglige nivå som en nyutdannet tannlege med utdanning fra Norge.

I slutten av 2014 var lisenssaken «på bordet». I den forbindelse skrev den samme Rolstad 22. desember 2014 på NTF-nettstedet «Medlemsforum»:

Lisenstannlege = Tannlege - både i navnet og i gavnet

Han skrev videre:

Øyvind Simonsen tolker lovverket i en helt annen retning enn det som lovgiver (altså Stortinget) og den statlige myndighet som har ansvar for saksområdet (altså Statens autorisasjonskontor for helsepersonell/SAK) legger til grunn. Og han tar feil.

La det være klinkende klart: En tannlege med lisens har rett til både å bruke yrkestittelen «tannlege» og til å utøve tannlegeyrket i Norge. Det er et ubestridelig faktum - uansett hva Simonsen mener.

Min avsluttende kommentar er at jeg tross alt aner en forsiktig utvikling i NTFs resonnement, men ellers...?

Øyvind Simonsen

oyvindsim@gmail.com