Opprettelse av ny studentforening:

NTF Student

Tannlegeforeningen har nylig opprettet en egen studentforening, og fra 1. januar i år er alle studentmedlemmer tilknyttet den nye foreningen NTF Student (NTF-S). Foreningens mål er å bedre kontakten mellom NTF og studentene, og mellom studentene ved de ulike lærestedene.

F16-03-023.eps

Silje Stokholm Nicolaysen er kontaktperson for NTF-S. Foto: Kristin Aksnes.

Via NTF-S får studentene bedre muligheter til å bli hørt, både i samfunnsdebatten og innad i NTFs organer. NTF vil også få bedre innsikt i hva som er viktig for morgendagens tannleger gjennom en relativt selvgående studentforening. Foreningen skal med støtte fra sekretariatet formidle informasjon til studentene, gjennomføre studentarrangementer, ivareta studentenes interesser og videreutvikle NTF-S.

Forarbeid og opprettelse

I 2014 ble det tatt initiativ til å opprette en arbeidsgruppe bestående av to representanter fra hvert av de tre odontologiske lærestedene i Norge, samt NTFs studentgruppe i sekretariatet. Gruppen har holdt flere møter for å kartlegge hva en studentforening bør inneholde.

I forbindelse med dette arbeidet ble det gjennomført en studentundersøkelse for å kartlegge blant annet hva studentmedlemmene ønsker å få ut av medlemskapet. Av tilbakemeldinger kan nevnes informasjon om videreutdanning, tips til arbeidslivet, kursdeltakelse, inkludering av utenlandsstudenter, faglige oppdateringer, verv og engasjement i NTF sentralt.

Samarbeidet resulterte i et forslag til hovedstyret om at det opprettes en egen studentforening, kalt NTF-S. Forslaget ble vedtatt på NTFs representantskapsmøte i 2015. Dette innebærer at alle studentmedlemmer i NTF er tilknyttet NTF-S fra og med 1. januar 2016. Det er ikke pliktig lokalforeningstilknytning for studentmedlemmer, men studentene oppfordres til å melde seg inn i en lokalforening. Lokalforeningene er en viktig arena for å knytte kontakter og kan være en fin innledning til fremtidig tillitsvalgtarbeid.

Representasjon

Studentforeningen vil ha eget styre og påvirkningsmuligheter i NTFs sentrale organer. NTF-S har blant annet én representant med tale-, stemme- og forslagsrett i NTFs representantskap. Lederen for NTF-S vil inviteres til NTFs hovedstyre for å delta i saker som angår studentene, i tillegg til å delta på NTFs ledermøte og Forum for tillitsvalgte.

Frem til det velges et ordinært styre på foreningens første årsmøte, som vil finne sted under NTFs landsmøte i 2016, blir NTF-S ledet av et midlertidig styre.

Styret i NTF-S representerer NTF på studiestedet.

Oppgaver

NTF-S' oppgaver omfatter blant annet å bidra i videreutvikling og gjennomføring av arrangementer rettet mot odontologistudentene, og å være bindeledd mellom studiestedene (inkludert utlandet), og mellom studentene og NTF.

Det ligger til styrets oppgaver å ha kontakt med studentorganisasjonene og tillitsvalgte ved lærestedene, markedsføre NTFs saker og aktiviteter rettet mot studentene, bidra til NTFs kommunikasjonskanaler, rekruttere nye medlemmer og fungere som et felles talerør som skal fremme odontologistudentenes sak i samfunnsdebatt, media og innad i NTF.

NTF-S vil også involveres i et uformelt samarbeid med de andre foreningene i Akademikerne, hvor de vil samarbeide med andre studentforeninger i saker av felles interesse.

Silje StokholmNicolaysen 

Jurist i NTF