Tilbakeblikk

1916

Mundpleien

Mundpleien heter et tidsskrift, der i disse dage er startet av «Norsk forening for motarbeidelse av tandsygdomme». Det vil utkomme 6 ganger aarlig, og sendes foreningens medlemmer og endel offentlige institutioner.

Redaktionen er overtat av tandlæge Einar Hirsch.

Juni 1916, 6te hefte

1966

Landsmøtet

Vi bringer i dette nummer et kort referat fra årets landsmøte. Tekst og bilder gir inntrykk av suksess, og redaksjonen vil gjerne være med og gi blomster til vertskapet, Bergen Tannlegeforening, foreningens formann, styret og dets hjelpere for et godt planlagt og elegant gjennomført arrangement.

Når redaksjonen går ut fra at årets landsmøte vil bli regnet blant de historiske, er det imidlertid ikke fordi det var så vellykket som arrangement, men på grunn av de vedtak som ble fattet i de to «store» saker som forelå til avsluttende organisasjonsmessig behandling, nemlig «Administrasjonskomiteens innstilling» og «Byggesaken».

Disse saker hadde det til felles at de i lengre tid hadde opptatt de foreningsinteresserte medlemmer og til dels engasjert dem sterkt. Så viste det seg at når sakene var omhyggelig forberedt, misforståelser var oppklart og problemene utdypet ved debatt, endte man til slutt for det meste i enstemmige vedtak og alminnelig tilfredshet med resultatet.

November 1966, hefte 9

2006

Praksisundersøkelsen 2006 så langt: stemmer dette?

Trettien prosent av de privatpraktiserende tannlegene driver praksis som et aksjeselskap. 34 % av praksiseierne er samlokaliserte med andre praksiseiere, og kun 36 % driver solopraksis. Tallene stammer fra Praksisundersøkelsen som ble satt i gang i juni 2006 som et samarbeidsprosjekt mellom Seksjon for samfunnsodontologi ved Det odontologiske fakultet i Oslo og NTF, med økonomisk støtte fra blant annet Sosial- og helsedirektoratet. Det er foreløpig kommet inn svar fra ca. 1 000 tannleger. Det blir sendt ut skjema igjen i august til dem som ennå ikke har deltatt.

Stemmer de nye tallene? Ja, det vet vi først når resten av spørreskjemaene fylles ut og returneres. Undersøkelsen vil gi mange interessante opplysninger om endringer vi antar skjer i den private sektor.

August 2006, nr. 10