Valg til NTF 2015

Under årets representantskap skal det foretas valg til følgende organer innen NTF:

Hovedstyret

Til hovedstyret skal det velges president, visepresident og 5 medlemmer, foruten 3 varamedlemmer. Hovedstyret skal også ha en representant med vararepresentant fra det sentrale forhandlingsutvalg (SF) og fra det sentrale næringsutvalg (SNU). Disse skal velges av henholdsvis Lønnspolitisk forum og Næringspolitisk forum, og valget skal godkjennes av representantskapet.

Ordfører og varaordfører

Til representantskapet skal det velges ordfører og varaordfører.

Fagnemnd

Til fagnemnden skal det velges leder, nestleder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.

Redaksjonskomité

Til redaksjonskomité for NTFs Tidende skal det velges 3 medlemmer og 2 varamedlemmer.

Kontrollkomité

Til kontrollkomiteen skal det velges 3 medlemmer og 3 varamedlemmer.

NTFs råd for tannlegeetikk

Til NTFs råd for tannlegeetikk skal det velges leder, nestleder, 3 medlemmer og 3 varamedlemmer.

Den sentrale ankenemnd for klagesaker

Til ankenemnden skal det velges 3 medlemmer og 1 varamedlem.

Sykehjelpsordningen for tannleger

Til styret for sykehjelpsordningen skal det velges 3 medlemmer og 3 varamedlemmer.

Fond

Det skal velges 1 medlem til fagkomiteen for Norske tannlegers fond til tannlegevitenskapens fremme. Til Tannlegeundervisningens fond skal det velges 1 styremedlem og 1 varamedlem.

Valgkomité

Det skal velges en valgkomité på 5 medlemmer.

Valgordning

Valgene foretas i representantskapet. Alle medlemmer av NTF har rett til å sende forslag på kandidater, og kan sende disse direkte til valgkomiteen eller gjennom sin lokalforenings styre. Lokalforeningene blir tilskrevet direkte fra valgkomiteen. De foreslåtte kandidatene skal være forespurt og ha akseptert at de tar imot valg.

Alle valg gjelder for to år fra nærmeste årsskifte, med unntak for Norske tannlegers fond til tannlegevitenskapens fremme hvor funksjonstiden er fire år.

Forslag til kandidater

Fortegnelse over NTFs tillitsvalgte finnes på NTFs nettsted. Tillitsvalgte som ikke ønsker gjenvalg, bes melde dette skriftlig til valgkomiteens leder innen 20. mai.

Forslag på medlemmer til valgkomiteen sendes representantskapets ordfører Trond Grindheim innen 15. juli på e-post: trgrindh@online.no

Eventuelt per post til adresse: Nordre Nattlandsfjellet 15, 5098 Bergen.

Alle andre forslag på kandidater bes sendt leder for valgkomiteen Marianne Gaarden innen 10. juni på e-post: marianne.gaarden@tromsfylke.no

Eventuelt per post til Marianne Gaarden, Prestegårdsbakken 2, 9060 Lyngseidet.