Tilbakeblikk

1915

Viggo Andresen: Tandretning

I en bokanmeldelse av en bok av Viggo Andresen, utgitt før han kom til Oslo mens han fortsatt virket i København, skriver Sverre Glad blant annet følgende:

Den ikke meget rikholdige skandinaviske tandlægelitteratur er blit forøket med et nyt arbeide, og det paa det her i Skandinavien litet omskrevne felt - orthodontien. La det være sagt med en gang: Det var en glædelig forøkelse.

Visstnok indeholder boken intet væsentlig nyt og ukjendt, men den er skrevet av en mand, der øiensynlig baade er godt inde i sit emne, og som omfatter sin specialitet med kjærlighet og forstaaelse. Den er et støtteskrift for den retning i orthodontien, som vel over hele verden er anerkjendt og fastslaat som fremtidens - Angels klassifikation og system.

Der er gjort mange gode tilføielser fra andre specialisters arbeider paa dette felt, og boken undgaar derved paa en heldig maate ensidighet

Mars-april 1915, 4de hefte

1965

Spørrekort til medlemmene

Av mange grunner og ved forskjellige anledninger er det nødvendig for sekretariatet å kjenne til i hvilke former det enkelte medlem til enhver tid utøver tannlegeyrket.

Med dette nummer av Tidende følger et spørrekort som bes innsendt til sekretariatet i utfylt stand. Svarene skal benyttes til ajourføring av forskjellige kartoteker, og det er av stor betydning at dette arbeidet kan bli gjort nøyaktig.

Vi ber hvert enkelt medlem hjelpe oss med dette ved snarest å returnere kortet og takker på forhånd for hjelpen.

Sekretariatet

April 1965, hefte 4

2005

Ny frist for Seierstadutvalgets rapport

Seierstadutvalget har søkt og fått utsettelse fra 1. mai til 15. juni med å levere sin rapport.

Utvalgets sekretær, Svein O. Lundevall, er gått over i nytt oppdrag, og kommer ikke til å arbeide med denne utredningen.

Utvalgets leder, Hans Seierstad, er for tiden og per 11. mars sykmeldt, og inntil videre er det fylkestannlegen i Troms og medlem av Seierstadutvalget, Endre Dingsør, som fungerer som leder av utvalget.

April 2005, nr. 5