Svar til Jostein Grytten:

Tannlegeutdanning og kompetansesenter i Nord-Norge

itt hovedfokus er at Nord-MNorge endelig har mulighet til å bygge opp kompetanse i tannhelsesektoren i landsdelen takket være to flotte institusjoner - Universitetet i Tromsø og Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge (TkNN). Vi trenger ingen «time-out» i Nord-Norge. Så får det være opp til andre å mene noe om kompetansesentrene i Oslo og Bergen. Det første innlegget om kompetansesentrene var jo et generelt angrep på de regionale odontologiske kompetansesentrene «i Tromsø, Bergen og Oslo».

Jeg har ikke skrevet noe om riktig nivå på hvor stor del av befolkningen som får trygdeytelser til tannbehandling. Derimot må det være lov å være bekymret for spredningen. I det første innlegget fra Universitetet i Oslo står det: «For de aller fleste fylker er det bare små forskjeller mellom andelen som mottar stønad og befolkningsandelen». Da må det være legitimt å påpeke at alle de tre nordnorske fylkene ligger på bare 70 % av landsgjennomsnittet. Det er uavhengig av om det er noen fylker som ligger høyt eller ikke. Dette går fram av figur 1 i innlegget fra Universitetet i Oslo i dette nummeret av NTFs Tidende, og også i samme figur fra spesialistseminaret på Fornebu i januar. Men etter mine målemetoder er det store endringer mellom figurene for fylkene Telemark, Aust-Agder og Sogn & Fjordane i de to presentasjonene fra Grytten.

Men jeg har skrevet om at det mangler kunnskap om tannhelsen i befolkningen. Det er jeg ikke alene om. I Stortingsmelding nr. 35 (2006 - 2007) står det at «kunnskaper om befolkningens tannhelsesituasjon er begrenset» og «Kunnskap om hvilke bakenforliggende faktorer og hvilken kombinasjon av faktorer som er med på å forklare voksenbefolkningens tannstatus er mangelfull». I Nord-Norge mangler vi kunnskap om hvordan tannhelsen er i voksenbefolkningen, i forhold til tannhelsen til voksenbefolkningen i andre deler av landet. Vi kan ikke forlange at Universitetet i Oslo synes at innsamling av slike data er innovative, vi nøyer oss med at slike data er nyttige for oss som skal planlegge tannhelsetjenestene i Nord-Norge.

Peter Marstrander

peter.marstrander@tromsfylke.no

Fylkestannhelsesjef i Troms