Tilbakeblikk

1915

St. Olav's orden

Kongen har i den kgl. St. Olav's orden utnævnt til ridder av 1ste klasse tandlæge E. G. Christiansen for fortjenester vedrørende istandbringelse av kursus og materiel for felttandlæger.

Det er første gang en norsk tandlæge mottar denne udmerkelse for arbeide qua tandlæge. Det maa glæde enhver norsk tandlæge, at standsfællers virke ogsaa paa den maade finder paaskjønnelse.

Naar E. G. Christiansen kom til at lede istandbringelsen av kursus og materiel for felttandlæger, saa var det i egenskap av fungerende formand i Den Norske Tandlægeforening; naar saken gjennemførtes saavidt raskt og heldig, saa skyldtes det for det første en samvirken mellem N.T.F. og dens lokalforeninger og dernæst mange tandlægers initiativ og arbeide.

November 1915, 1ste hefte

1965

Bedriftstannpleie

Fra en større bedrift i Oslo var det kommet forespørsel om hvordan N.T.F. ser på spørsmålet om bedriftstannpleie. Hovedstyret besluttet å nedsette en komité bestående av Walter Quale (formann), Einar Dybing og Tor Solheim, med den oppgave å vurdere om og i tilfelle under hvilke forutsetninger N.T.F.'s medlemmer bør kunne ta ansettelse hos eller treffe avtaler med bedrifter når et vesentlig formål er behandling av de ansatte, samt i hvilke former bedrifters eventuelle økonomiske støtte til arbeidstagerens tannpleie på annen måte bør ydes.

(Vedtak i hovedstyremøte 13. oktober 1965.)

November 1965, hefte 9

2005

Tenner på sykehjem

Råtner de på rot? Nei, mente Eva Rydgren Krona som informerte om Sosial- og helsedirektoratets prosjekt «Tenner for livet» på landsmøtet, og presenterte data fra en landsomfattende kartleggingsundersøkelse i 190 sykehjem fordelt på alle landets fylker.

Mer enn 80 prosent av sykehjemmene har generelle rutiner for tann- og munnstell, og helsetilstanden registrert med BSI (belegg- og slimhinneindeks) er forbausende god. Tjue prosent hadde ikke synlig belegg og 36 prosent så vidt synlig belegg, og det var til sammen 79 prosent som hadde normale slimhinner eller mild inflammasjon.

- Tann- og munnhelse er en del av den totale helsen. Derfor må tannhelsetjenesten sørge for å etablere forpliktende samarbeidsavtaler med kommunenes ledelse og helse- og omsorgstjenesten, sa Krona.

November 2005, nr. 14