Svar til Trond Augustson:

NTF misliker manglende utredning

Trond Augustson spør hvorfor NTF misliker at Stortingsflertallet vil flytte ansvaret for Den offentlige tannhelsetjenesten (DOT) til kommunene, men han sier ikke hvordan han mener kommunene skal løse oppgaven.

Regjeringen har en ideologi, den vil iverksette endringer, men den vet ikke selv hvordan dette skal gjøres. Saken er med andre ord ikke utredet. Det er dette NTF misliker, at en så omfattende reform vedtas uten tilstrekkelig beslutningsgrunnlag.

Med sin bakgrunn fra det statlige byråkratiet vet Trond Augustson at det var gode grunner til å legge DOT til fylkeskommunene på 1980-tallet. Da hadde vi også en Høyre-ledet regjering, med den samme ideologiske plattformen som i dag. Men den gangen var man pragmatisk og aksepterte at tannhelsetjenesten er en del av den generelle helsetjenesten, samtidig som den har særtrekk og derfor måtte organiseres på et annet nivå enn andre primærhelsetjenester (mot Frp's stemme).

Senere har det kommet en NOU i 2005 og en Stortingsmelding i 2007 som begge konkluderte med at Den offentlige tannhelsetjenesten fortsatt bør organiseres på regionalt nivå.

Augustson gjør et poeng av at bevilgningene til tannhelsetjenester for prioriterte grupper kunne vært brukt på bedre måter, og begrunner det med at kostnaden pr. pasient er ca. 2 200 kroner per år. Men han mener vel ikke å ta bort tilbudet om gratis tannbehandling til dagens prioriterte grupper? Det han mener må altså være at andre kan løse disse oppgavene rimeligere. Har han noen dokumentasjon på det?

Den offentlige tannhelsetjenesten behandler pasienter, men de løser i tillegg flere samfunnsoppdrag, ikke minst det helsefremmende og forebyggende arbeidet rettet mot store grupper og mot hele befolkningen. I tillegg sørger offentlig sektor for at tannlegetjenester er godt fordelt i hele landet, også der hvor privat sektor ikke finner det lønnsomt.

I Norge går de fleste over i voksenlivet uten tannsykdom. Det er da virkelig noe vi kan være stolte over! Derfor sier vi også at den norske tannhelsemodellen har vært god. Dermed ikke sagt at det ikke finnes forbedringspotensialer i dagens offentlige tannhelsetjeneste. Og den offentlige tannhelsetjenesten må også evne å endre seg i takt med tiden. Men dersom det skal gjøres endringer, er NTF opptatt av at disse endringene skal føre til en minst like god - helst endra bedre - tannhelsetjeneste for pasientene. Så lenge ingen kan fortelle oss hvordan denne reformen skal settes ut i livet uten at tannhelseresultatene blir dårligere eller at utgiftene eksploderer, er vi skeptiske til beslutningsgrunnlaget. NTF klamrer seg ikke til fylkeskommunen, men vil vite hva Den offentlige tannhelsetjenesten går til og være sikre på at tilbudet til pasientene blir bedre, og ikke dårligere.

Camilla Hansen Steinum

President i NTF

camilla.hansen.steinum@tannlegeforeningen.no