Pluss og minus

Kommunereformen kan gi både flere muligheter og begrensninger for lokalt folkehelsearbeid, viser en rapport fra Møreforsking. Mer kompetanse og bedre kapasitet virker positivt, mens vilkårene for samfunnsutvikling kan bli svekket, skriver Helsedirektoratet, som står bak utredningsoppdraget.

Folkehelsearbeid handler i stor grad om å gjøre noe med samfunnsforholdene som påvirker befolkningens helse og trivsel. Flere og mer komplekse oppgaver til kommunene er noe av bakgrunnen for kommunereformen, og analysen fra Møreforsking viser at kommunens rolle som tjenesteyter trolig vil bli styrket når det gjelder betydningen for lokalt folkehelsearbeid, mens vilkårene for samfunnsutvikling, og særlig for demokratiske prosesser rettet mot lokalt folkehelsearbeid, kan bli dårligere som følge av kommunereformen.

Tverretatlig samarbeid er en viktig tilnærming i folkehelsearbeidet. Samfunnsutvikling forutsetter samarbeid og tillit, og utfordringen med å bygge tillit ser ut til å være større i store kommuner enn i små. Ved fjerning av noen av dagens kommunegrenser kan det samtidig, og på den annen side, drives mer helhetlig folkehelsearbeid i en region.