NTF og Akademikerne - hvorfor det?

F12-03-034.eps

For meg startet høsten med et besøk på Arendalsuka 2014. Arendalsuka er en møteplass mellom ledere i politikk, næringsliv og organisasjoner, samt media og «folk flest». Arendalsukas mål er å bidra til engasjement og interesse for politikk, og til at organisasjoner og enkeltpersoner kommer i direkte kontakt med noen av våre mest sentrale nasjonale aktører innenfor politikk, organisasjons- og næringsliv.

NTF deltar gjennom Akademikerne. Vi er en liten organisasjon, men vår tilhørighet i Akademikerne gjør at vi også er en del av en større helhet som absolutt har nytte av å være til stede på slike arrangementer. Akademikerne hadde flere arrangementer på Arendalsuka, blant annet debatter om folkehelse og forskning, med deltakelse av både statsråder og sentrale ledere i de politiske partiene.

Akademikerne er en hovedsammenslutning av organisasjoner for langtidsutdannede og ble stiftet i 1997. Medlemmene er yrkesorganisasjoner for dem med utdanning fra universitet eller vitenskapelig høyskole, som for eksempel Tekna, Juristforbundet og Legeforeningen. Akademikerne består i dag av 13 foreninger og representerer 180 000 medlemmer.

De viktigste arbeidsområdene er inntektspolitikk og arbeidsmarked, lønns- og arbeidsvilkår, forskning og utdanningspolitikk og pensjonspolitikk samt rettigheter for selvstendig næringsdrivende.

Akademikerne arbeider for et allsidig, variert og konkurransedyktig næringsliv. De ønsker en sterk offentlig sektor som jobber sammen med og legger til rette for privat sektor for å oppnå størst mulig verdiskapning.

Akademikerne arbeider for at lønnsforhandlinger skal skje nærmest mulig den enkelte arbeidstager. På den måten vil den enkeltes kompetanse og resultater bli tatt hensyn til. Dette målet er langt på vei nådd i kommunesektoren, men så langt ikke i staten.

Akademikernes styre velges på rådsmøtet hvert annet år. På styremøtene møter også lederne av de respektive forhandlingsutvalg og samarbeidsorganer. Medlemsforeninger uten styreplass har observatørplass. Jeg er for tiden observatør i Akademikernes styre og deltar i styremøter og andre arrangementer.

Akademikerne har tre forhandlingsutvalg. Disse forhandler sentrale tariffavtaler i helseforetak, kommuner og statlig sektor. Egne samarbeidsutvalg ivaretar interessene til medlemmer som er næringsdrivende og ansatte i privat sektor, men disse forhandler ikke tariffspørsmål. NTF har for tiden medlemmer i alle utvalgene bortsett fra i Akademikerne - privat. Vi har i tillegg sekretariatsansvar for det organet som er mest relevant for våre privatpraktiserende medlemmer, nemlig Akademikerne - næringsdrivende.

Akademikernes sekretariat har ansvar for den daglige driften, herunder tarifforhandlinger, samfunnspolitiske spørsmål, høringer, samarbeid med andre organisasjoner og kontakt med myndigheter, media og opinion.

NTFs medlemskap i Akademikerne er kanskje ikke noe du som medlem reflekterer over til daglig, men mange benytter seg antageligvis av bank- og forsikringsavtalen med DNB. Denne «Akademikeravtalen» er noe av det mer håndfaste og synlige som kommer ut av samarbeidet, og den reforhandles i disse dager.

Så hvorfor har NTF valgt å være medlem i Akademikerne? Det er helt klart utfordringer med et slikt samarbeid. De respektive medlemsforeningene har ulike syn og ønsker i enkelte saker. Det kan være utfordrende å forene disse til et felles standpunkt. Et eksempel er kommunedebatten hvor Akademikerne ønsker endringer i kommunestrukturen, samtidig som det kan få store og uavklarte konsekvenser for eksempel for organiseringen av tannhelsetjenesten. Det er utarbeidet retningslinjer for hvordan de ulike partene skal opptre i slike situasjoner.

Som del av fellesskapet har vi også en helt annen mulighet til å være synlige og til å påvirke. Vi får tilgang på arenaer, kunnskap og ressurser som vi ikke ville hatt uten dette samarbeidet. Vi bygger nettverk med andre foreninger, noe som er meget nyttig på flere områder. Et eksempel er juridiske problemstillinger hvor vi blant annet samarbeider godt med Legeforeningen.

NTF har derfor valgt å engasjere seg i Akademikernes arbeid, og flere tillitsvalgte og ansatte i sekretariatet har oppgaver i organisasjonen. Politisk påvirkning krever kunnskap og ressurser, og jeg ønsker at vi fremover skal bli flinkere til å utnytte det potensialet som ligger i Akademikerfellesskapet og samtidig sikre NTF økt innflytelse i organisasjonen . Jeg er sikker på at det vil gi oss nye muligheter, og at det vil kunne bidra til å styrke NTFs posisjon som premissleverandør på vårt område.

I 2015 er det Arendalsuke igjen. Da er det også kommune- og fylkestingsvalg. Legg litt av sommerferien til Arendal i august neste år, og ta del i arrangementene og fellesskapet som Akademikerne bidrar til. Du kommer garantert til å få utbytte av det. Akkurat som NTF har utbytte av Akademikersamarbeidet hele året igjennom.

Camilla HansenSteinum