Annonsering av Helfo-finansiert behandling - tannlegen som selger eller fagperson?

Offentlig finansiering av tannhelsetjenester hos voksne har økt sterkt de siste årene. Fortsatt gjelder at tannbehandling hos voksne er betalt av egen lommebok, men unntakene er de siste årene blitt meget omfattende. Helfos utbetalinger til tannbehandling har økt til en betydelig utgift over statsbudsjettet. Inngående kjennskap til et komplisert regelverk, med gjeldende forskrift og rundskriv er nødvendig for alle som er involvert i pasientbehandling. Myndighetene har naturligvis et overordnet mål om at ordningen skal bidra til bedret tannhelse i befolkningen, og til å skjerme de som har behov for omfattende tannbehandling fra store utgifter.

Også publikum, pasientene våre, får økt bevissthet rundt dette. De som kvalifiserer til delfinansiering fra Helfo er naturligvis glade for det. Noen klager på at det likevel er dyrt, og de som faller utenom reglene, altså ikke kvalifiserer til stønad, blir mindre glade. Støtte ved tannbehandling i utlandet er innført, og andre ordninger er introdusert og deretter fjernet. Publikum har behov for informasjon.

Alle vil ha velfungerende tenner, og minst mulig økonomisk utlegg. Vi som er tannhelsepersonell ønsker at våre pasienter skal ha god tannhelse, og skal på en tillitsfull, forsvarlig og omsorgsfull måte sørge for dette. Det er vår rettesnor nummer én, som kommer klart til uttrykk i NTFs etiske regler, paragraf 1 og 8. Videre sier paragraf 17 at vår markedsføring av egne tjenester ikke må inneholde noe som er uriktig eller villedende. Paragrafene 8 og 9 presiserer at behandling som tilbys ikke skal være unødig kostbar, samt at pasient skal få hjelp til å oppnå økonomiske ytelser og stønad, men heller ikke uberettiget stønad.

Dette gjør at det er krevende å være behandler. Det er også en utfordring å være oppdatert på Helfos regelverk. Finansieringsmuligheter skal ikke overstyre det faglige ved behandlingstilbud og valg. Her viser vi gjerne til Veileder for god klinisk praksis, som inneholder gode prosedyrer for journalføring og kommunikasjon med pasienten i samband med vurdering av aktuelle behandlingsalternativ, fram til det som blir «besluttet behandling».

Tillit er viktig. Tannleger nyter stor tillit i befolkningen, og slik vil vi gjerne at det skal være også i framtiden. «Behandlingen bør baseres på gjensidig tillit og skal bygge på informert samtykke» slik det uttrykkes i etiske regler, paragraf 8.

Det kan synes både nærliggende og fristende å annonsere med tjenester som er delfinansiert av Helfo. Vi vil oppfordre til varsomhet. Fordi informasjon om offentlige refusjonsordninger blandet med markedsføring for egen praksis er en krevende kombinasjon. Vi sitter ikke med fasit i hånden. Men i stedet for å bruke felleskapets goder til å framheve seg selv, vil god og saklig informasjon bygge tillit og skape langsiktige, gode relasjoner.

MortenKlepp 
VemundØiestad 

NTFs råd for tannlegeetikk