Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Midt-Norge:

Samhandling - til det beste

- Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Midt-Norge (TkMN) skal bli et senter til inspirasjon, og en kilde til fornyelse og faglig utvikling. Det sier Anne-Brit Skjetne som er konstituert administrerende direktør i TkMN.

F14-07-019.eps

Anne-Brit Skjetne leder oppbyggingen av Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Midt Norge. En svært interessant jobb, synes hun. Foto: Fotograf Hattrem.

Hvis alt går etter planen åpner kompetansesenteret i nye lokaler i Trondheim 1. september i år. TkMN favner fylkene Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Det viktigste senteret skal arbeide med, er for det første å bidra til å sikre dekning av odontologiske spesialister i regionen, for det andre å satse mer på forskning i tannhelsetjenesten, spesielt klinisk nær forskning.

Når senteret åpner skal en kjeveortoped og en spesialist i endodonti være på plass. I løpet av neste år håper senteret å ha ansatt de andre odontologiske spesialitetene, det vil si en protetiker, en periodontist, en oralkirurg, en pedodontist og en kjeve- og ansiktsradiolog, sistnevnte i første omgang på timebasis.

Midt-Norge har dårlig dekning av tannlegespesialister. En svært sentral oppgave, for tannlegespesialistene ved senteret blir å ta seg av veiledningsdelen i spesialistutdanningen. Midt-Norge har behov for ni kjeveortopeder, seks periodontister, fem protetikere, fire pedodontister, tre kjevekirurger og to endodontister fram til 2022, viser beregninger som ble gjort i forbindelse med utarbeidelsen av strategisk plan for opprettelsen av TkMN.

Forskning

TkMN skal være en viktig aktør i arbeidet med å kartlegge og fremskaffe mer vitenskapelig basert kunnskap om tannhelse, behandling av tannsykdommer og gi tilgang til tannhelsetjenester. Blant kjerneoppgavene til tannlegespesialistene blir forskning gjennom egne forskningsoppgaver. De skal også gi faglig innspill til forskningsområder for dermed å bidra til å øke forskningsinteressen i kliniske og praksisnære miljøer i offentlig og privat tannhelse i Midt-Norge.

- Det har vært drevet altfor lite forskning innen klinisk odontologi. Nå får tannlegene rundt omkring i klinikkene i Midt-Norge mulighet til å være med på klinisk forskning på de forskjellige behandlingsmetodene som brukes. Det må være både spennende og interessant, mener Anne-Brit Skjetne.

Universitet og sykehus

Trondheim og Midt-Norge har ikke odontologisk fakultet. TkMN har derfor avtalt et samarbeid med NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet). NTNU i Trondheim har store og sterke miljøer innen forskning, spesielt aktuelt blir det å samarbeide med medisinsk fakultet og biologimiljøene.

- Vi har en intensjonsavtale med NTNU om samarbeid omkring opplæring innen forskning og kjøp av støttetjenester, for eksempel veiledning, statistikk og metodikk, sier Anne-Brit Skjetne.

St. Olavs sykehus blir også en viktig samarbeidspartner. En statlig finansiert pilot i sykehusodontologi er lagt til St. Olavs Hospital. En av statens intensjoner med å legge piloten til Trondheim, var et nært samarbeid med kompetansesenteret.

TkMN håper de har en forskningsleder på plass til åpningen 1. september i år. I 2015 er det planlagt rekruttering av forskere.

Et team bestående av psykolog, tannlege og tannhelsesekretær vil bli tilknyttet sentret. Teamet skal gi et behandlingstilbud til pasienter som har vært utsatt for tortur, overgrep eller har odontofobi. TkMN har også etablert såkalte TOO-team i Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal.

Elektronisk nettverk

I Midt-Norge er det store geografiske avstander.

- Ved hjelp av elektroniske nettverk, skal vi knytte hele regionen sammen, nær sagt fra det ytterste skjær til den innerste dal. Alle tannlegene i regionen skal få glede av rådgivning og veiledning fra våre tannlegespesialister, sier Skjetne.

Et prosjekt for oppbygging av et regionalt, tverrfaglig nettverk, har følgende målsetting, punkt for punkt:

· TkMN skal kunne kommunisere elektronisk ved bruk av henvisninger, epikriser og dialoger med tannleger i sitt område, inkludert utveksling av foto og røntgen.

· TkMNs odontologiske faglige personell skal tilby enkel rådgivning og tverrfaglige vurderinger.

· Odontologisk faglig personell skal kunne samarbeide virtuelt, både ved separate vurderinger og ved virtuelle samlinger.

· Gjennomføre nødvendige tilleggsundersøkelser som registreres direkte i TkMNs pasientsystemer.

· Tilby teleodontologiske undersøkelser av pasienter ved bruk av desktop konferanseløsninger.

De tekniske løsningene skal gjøre det mulig å benytte etablerte nasjonale systemer som eResept, Folkeregister og blant annet behandlerkrav til HELFO.

Moro

Anne-Brit Skjetne satt i styret for TkMN da hun ble spurt om å ta over jobben som administrerende direktør. Hun ble konstituert i juni i fjor og stortrives.

- Jeg synes det er veldig moro å arbeide med å bygge opp kompetansesenteret. Jeg har arbeidet som tannlege i mange år selv, tidligere, og har sterk tro på dette kompetansesenteret.

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Midt-Norge skal flytte inn i nye lokaler i Klæbuveien i Trondheim. Der får de både St. Olavs sykehus og NTNU nesten som naboer.

- En strategisk plassering, vi ønsker et tettest mulig samarbeid med både St. Olavs og NTNU.

Det nye senteret får 10 behandlingsrom hvor de skal ta imot henviste pasienter. I senteret blir det også god plass til forskning.

Tannhelsetjenestens kompetansesenter i Midt-Norge har en visjon: «Samhandling, på sitt beste - til det beste».

- Bare gjennom godt samarbeid med offentlig og privat tannhelsetjeneste i regionen kan alle parter bli bedre, og kompetansesenteret oppfylle sitt formål, sier Anne-Brit Skjetne.

Et kompetansesenter som skal drive både med veiledning av spesialistkandidater, forskning og rådgivning til tannlegene, blir noe helt nytt i Midt-Norge, til det beste for tannhelsen.

Harald Vingelsgaard