Nytt kompetansesenter:

Alle spesialiteter i Bergen

Tannhelsetjenestens kompetansesenter i Hordaland har bygd opp en ny klinikk med alle de syv spesialitetene i odontologi i Bergen. Avdelingen kan dermed gi pasientene et komplett spesialisttilbud.

F14-07-016.eps

Tannlegespesialistene legger vekt på at de kan trekke veksler på hverandres kunnskap og at pasientene ofte behøver flere spesialister. Fra venstre: Spesialtannlege Rim Bertz, Eli Brinck som er spesialist i kjeveortopedi, klinikkleder Hildur Cecilie Søhoel og Jana Ingebrigtsen som er spesialist i protetikk.

Vi skal arbeide for å øke kompetansen i hele tannhelsesektoren, både i det private og det offentlige. Vi skal tilby rådgivningstjenester og være henvisningsinstans, tilby hospitering og holde kurs for å heve kompetansen. Det sier Ellen Berggreen som er leder for Tannhelsetjenestens kompetansesenter vest, avdeling Hordaland (TkVest-H). Tannlegene rundt omkring i hele Hordaland fylke kan benytte spesialistkompetansen i dette senteret.

Etableringen av kompetansesenteret er en milepel for tannhelsetjenesten i Hordaland.

Klinikken

I den nye klinikken er det ansatt 11 spesialister innen protetikk, kjeveortopedi, radiologi, kirurgi, pedodonti, periodonti og endodonti. Innen kjeveortopedi og protetikk har senteret flere spesialister. Noen av dem arbeider i leppe-, kjeve- og ganeteamet. Det finnes kun to slike team i Norge, det ene i Bergen og det andre ved Rikshospitalet i Oslo.

- Vi tilbyr også at hver enkelt tannlege kan følge med henvist pasient og se hvordan behandlingen blir gjort. Kanskje kan tannlegene som følger sine pasienter gjøre behandlingen selv, når det er mulig.

Når tannleger i fylket får kompliserte behandlinger, skal de også kunne kommunisere med spesialistsenteret fra sin egen klinikk. Spesialistene kan vurdere røntgen og anamnese sammen med henvisende tannlege. I noen tilfeller kan pasienten bli behandlet hos sin egen tannlege, slik at det blir unødvendig å sende vedkommende til spesialist.

- Hvilke fordeler kan pasienten få av et slikt senter?

- Barn som får traumer kan være et eksempel på pasienter som kommer til oss for å få vurdering av flere spesialister samtidig. Skal tenner trekkes? Og hvis tenner skal tas ut, skal tennene som blir stående igjen trekkes sammen? Eller skal det lages en midlertidig protetisk løsning inntil pasienten kan få en permanent løsning?

Når flere spesialister vurderer pasienten sammen, kan med andre ord pasienten få et tverrfaglig tilbud.

Dette gjelder også voksne pasienter med for eksempel periodontal sykdom hvor det må vurderes hvilke tenner som kan reddes og hvordan en best kan erstatte de som går tapt.

Tverrfaglig samarbeid fører også i dette tilfellet sannsynligvis fram til en bedre behandling for pasienten enn en enkelt spesialist alene.

Kompetansesenteret har arbeidet i lang tid med å ansette tannlegespesialister. De to siste, spesialistene i periodonti og endodonti, ble ansatt nylig og skal begynne til våren. De øvrige spesialistene er allerede i arbeid i klinikken.

- Hvordan var det å få tak i de forskjellige tannlegespesialistene?

- Det var vanskelig. Markedet i Norge og Skandinavia er lite for tannlegespesialister. Noen spesialiststillinger ble utlyst flere ganger for å få tak i folk.

Spennende

Hildur Cecilie Søhoel ble ansatt som klinikksjef for noen måneder siden.

- En veldig spennende jobb. Vi gjør en forskjell. Vi ser at vi kan gi et veldig godt tilbud til pasientene. De får behandlingen de trenger her hos oss, ikke minst ved hjelp av det tverrfaglige samarbeidet.

- Internt utveksler vi erfaringer, og vi har fagdager der vi oppdaterer hverandre, sier Søhoel.

En av fagdagene handlet om behandling av pasienter med odontofobi, en annen om protetikk, innsetting av kunstige røtter og oppbygging av tannkroner.

Tannhelsetjenestens kompetansesenter vest, avdeling Hordaland skal drive med både behandling, forskning og formidling.

Nå er det rundt 40 ansatte innen en rekke yrkesgrupper. I tillegg til de 11 spesialistene har de fire tannleger med spesielle funksjoner. De fire er likevel ikke spesialister. Tre av disse arbeider i senter for odontofobi og er spesialtrente til å behandle barn og voksne med diagnosen odontofobi. Den fjerde er sykehustannlege ved Haukeland sykehus og behandler inneliggende pasienter med akutte behov, særlig knyttet til kjevekirurgisk avdeling. Tannlegen på sykehuset er i tillegg en del av behandlingsteamet i protetikk.

De andre faggruppene ved kompetansesenteret er tannpleiere, tannhelsesekretærer, forskere, en radiograf og psykologer. Psykologene arbeider blant annet sammen med spesialtannlegene i senter for odontofobi. Psykologene deltar også i forskningsprosjekter ved senteret.

En stipendiat arbeider med et prosjekt om meldeplikt for tannhelsepersonell til barnevernet ved mistanke om omsorgssvikt eller mishandling av barn.

Klinikken

Spesialistklinikken holder til i det nye bygget til Institutt for klinisk odontologi (IKO) ved Det medisinsk-odontologisk fakultet ved Universitetet i Bergen. Klinikken har 11 behandlingsrom og alt utstyr er nytt. Tannhelsetjenestens kompetansesenter og Institutt for klinisk odontologi samarbeider på de fleste fagområder.

- Vi disponerer en operasjonsstue i universitetsklinikken. Det finnes også en egen spesialklinikk i odontologibygget ved senter for odontofobi. Og vi har mulighet til å bruke avansert røntgenutstyr i universitetsklinikken som en del av en samarbeidsavtale med Det medisinsk-odontologiske fakultet.

Når hvert spesialistfagmiljø ikke er stort, blir vi desto mer robuste i et slikt samarbeid, sier Ellen Berggreen.

Tannhelsetjenestens kompetansesenter vest, avdeling Hordaland er i en oppbyggingsfase med forskning, rådgivning og veiledning. Det blir offisiell åpning i løpet av et års tid.

HaraldVngelsgaard 

Tekst og foto: