Controversial Issues in Implant Dentistry

Hernández Alfaro, Federico, editor:

F14-05-017.eps

Dette er en godt illustrert bok om kliniske utfordringer der det ikke nødvendigvis finnes veldokumenterte behandlingsalternativer.

Boka henvender seg primært til spesialister i periodonti eller oral kirurgi eller allmenntannleger med spesiell interesse for avansert implantatbehandling. Boken ønsker å besvare en rekke ambisiøse spørsmål en kliniker vil stille seg når det ikke er mulig å følge en fastlagt protokoll. Controversial Issues in Implant Dentistry er dermed i all hovedsak en bok for klinikeren som ønsker et bredere innblikk i temaer som det fremdeles ikke finnes klare, evidensbaserte svar på.

Boken består av 11 kapitler og belyser like mange temaer innen implantologi, blant annet betydningen av implantatenes design og overflate, korte implantater, behandling av ekstraksjonsalveoler, behandling av peri-implantitt, bruk av biomaterialer og ben- og vevsregenerasjon. Hvert kapittel begynner med en introduksjon med bakgrunnsinformasjon for å belyse problemstillingen. Deretter følger en ryddig og oversiktlig inndeling i undertemaer som leder frem til konklusjoner eller kliniske anbefalinger. Enkelte kapitler har avsnitt med kliniske kasus og/eller tegnede illustrasjoner som beskriver forfatternes anbefalte teknikker og ideer.

Med tanke på at boken omhandler temaer der det er vanskelig å finne referanser som direkte besvarer de spørsmål en søker, blir innholdet naturligvis noe influert av forfatternes fortolkning av litteraturen. Samtlige forfattere har tilknytning til universitetsmiljøene i Spania og kan dermed være farget av teknikker og behandlingstradisjoner fra sitt hjemland. Allikevel må det understrekes at referanselistene er utfyllende og representerer et bredt spekter av internasjonal forskning.

Jeg vil anbefale denne boken som et nyttig verktøy i en krevende klinisk hverdag - ikke som en oppskriftsbok som gir fasit for enhver problemstilling relatert til implantatbehandling, men en grundig innføring i kliniske utfordringer og mulige løsninger på vanskelige problemer.

Odd CarstenKolsland 

London: Quintessence books: 2013. 264 sider, 575 illustrasjoner. ISBN 978 - 1 - 85097 - 234 - 1.