Tilbakeblikk

1914

Tandlæge søkes

N.T.F.s bestyrelse er fra hr. G. A. Ellingsen, Sortland i Vesteraalen, tilskrevet med anmodning om at foranledige, at en tandlæge nedsetter sig der. Han mener, at vedkommende vil kunne paaregne at faa en god praksis, da Vesteraalen nu beboes av ca. 30 000 mennesker. Nærmere oplysninger ved henvendelse til N.T.F.s sekretær eller hr. G. A. Ellingsen.

Mars - april 1914, 4de hefte

1964

Ankenemndenes status

Hovedstyret har drøftet ankenemndenes status med henblikk på å legge frem forslag til regler om deres sammensetning og virksomhet. Arbeidet har foregått i samråd med Oslo Tannlægeselskaps ankenemnd og med juridisk bistand.

Hovedstyret akter, i septemberheftet av Tidende, å legge frem et utkast til slike regler til foreløpig drøftelse i representantskapet. Hensikten er deretter å legge frem endelig forslag for representantskapet 1965.

Juni 1964, hefte 6

2004

Store forskjeller mellom fylkene

Helsetilsynet har lagt frem en rapport som viser at det er store fylkesvise forskjeller når det gjelder omfanget av tannhelsetjenester til prioriterte grupper. Det slås også fast at det ikke nødvendigvis er noen sammenheng mellom bemanningssituasjonen og oppfylling av lovens krav om tilsyn med disse gruppene. Samtidig avlives myten om at det er færrest ressurser i nord. Rapporten viser at de tre nordligste fylkene har den høyeste bemanningen i offentlig tjeneste, og at landsdelen hevder seg godt i statistikken over de samlede tannlegeressurser.

April 2004, nr. 5