Dagpenger under permittering

Forviklinger, avklaring og gjennomgang av tidligere vedtak.

Etter folketrygdloven § 4 - 7 kan det ytes dagpenger ved permittering av arbeidstakere på grunn av «mangel på arbeid eller andre forhold som arbeidsgiver ikke kan påvirke».

Med permittering menes i denne sammenheng at arbeidstaker midlertidig fritas for arbeidsplikt i forbindelse med driftsinnskrenkning eller driftsstans, enten dette bestemmes ensidig av arbeidsgiver eller ved avtale i det enkelte tilfelle. Når permitteringsårsaken er bortfalt, er arbeidstakeren forpliktet til å gjenoppta arbeidet. Ved permittering forutsettes det at driftsstansen er midlertidig. Dersom det er en permanent situasjon, er det ikke adgang til å benytte permitteringsinstituttet. Det vil da kunne være nødvendig med en oppsigelse av arbeidsforholdet.

I november 2012 ble Arbeids- og velferdsetaten bedt om å gjennomgå saker fra 1. januar 2012, hvor det var gitt avslag på dagpenger under permittering, fordi reglene ble praktisert mer restriktivt enn tidligere. En rekke vedtak ble omgjort på grunn av feil eller for restriktiv tolkning av regelverket.

I en forskriftsendring som trådte i kraft 3. februar 2014 ble vilkårene for dagpenger under permittering presisert. Det skal nå som hovedregel legges til grunn at vilkårene for dagpenger er oppfylt dersom det dokumenteres enighet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om at grunnlaget for permittering foreligger. På denne måten kan virksomheten dokumentere at de har gjort det som med rimelighet kan forventes for å unngå permittering, og at årsaken ligger utenfor det som arbeidsgiver kan påvirke.

Den 30. januar 2014 presiserte Arbeids- og sosialdepartementet at permitteringsordningen er begrunnet ut ifra et ønske om å unngå oppsigelser og opprettholde nødvendig kompetanse i virksomhetene, og at dagpenger som hovedregel skal innvilges når det foreligger en gyldig permittering. I saker hvor partene er enige, legger departementet til grunn at «det må kunne innvilges dagpenger etter § 4 - 7 uten at det stilles opp krav om at mangelen på arbeid må være uforutsett, ekstraordinær eller plutselig. Men jo mer forutsigbar mangelen på arbeid er, jo større krav kan settes til dokumentasjon knyttet til hva arbeidsgiver har gjort for å unngå permittering.»

Parallelt med ovennevnte ble en sak som også gjaldt dagpenger under permittering avgjort av Høyesterett i en dom av 31. mars 2014. Staten tapte saken mot NHO, Norsk Industri og LO. Høyesterettsdommen avklarer hvordan vilkåret om at permitteringen må skyldes «mangel på arbeid eller andre forhold som arbeidsgiver ikke kan påvirke» skal fortolkes og praktiseres. Høyesterett fastslår at det ikke kan stilles vilkår om at permitteringssituasjonen må være uforutsigbar og ekstraordinær. Dette innebærer at arbeidstakere kan ha rett til dagpenger ved permittering som følge av arbeidsmangel forårsaket av normale markedssvingninger.

NAV melder nå at tidligere avslag på søknad om dagpenger under permittering vil bli vurdert på nytt. NAV har sendt informasjonsskriv med svarskjema til søkere som i perioden 1. februar 2013 til 2. februar 2014 har fått avslag på søknad om dagpenger under permittering.

Vilkåret for å få vurdert søknaden på nytt, er at søker fikk avslag på grunn av permitteringsårsaken. I tillegg må søker oppfylle de generelle kravene for dagpenger. Svarskjemaet må sendes Nav innen seks uker etter at det er mottatt.

Det nevnes avslutningsvis at det i forbindelse med revidert statsbudsjett for 2014 ble vedtatt en innskjerping i ytelsene ved permittering. Maksimal periode som arbeidsgiver fritas for lønnsplikt er redusert fra 30 til 26 uker, og arbeidsgiverperioden utvidet til 20 dager, for permitteringer som settes i verk etter 1. januar 2014.

Informasjon om vilkår og fremgangsmåte mv ved permittering finnes i «Permitteringsguiden» på www.altinn.no, under «Starte og drive bedrift» og på www.nav.no under «Permittering og oppsigelse» og «Dagpenger ved permittering». Ved spørsmål i tilknytning til permittering anbefales det å ta kontakt med det lokale NAV-kontoret.

ToneGalaasen 

Advokat