Demokratiet og den frie presse

EllenBeate-2014.eps

Den første uken av mai nærmer seg slutten, og kulda har satt inn her østpå. Regnet er også kommet for å bli - i hvert fall en ti dagers tid. Våren har vært her, for ikke å si sommeren. Og nå er det høst. Virker det som.

Snart er det 17. mai også, og 200-årsjubileum for Norges grunnlov. Vi feirer med Eidsvollsbygningen og det norske flagg i rødt, hvitt og blått på forsiden av Tidende denne gangen.

Demokratiet er den beste styringsformen vi kjenner, og den er krevende. Det er viktig å passe på at vi ikke undergraver det. Nasjonalt som lokalt. Og i organisasjonene. Her spiller pressen en viktig rolle.

NTF er også styrt etter demokratiske prinsipper og NTFs representantskap har nylig stadfestet at organisasjonen skal ha en fri og uavhengig presse, representert ved Tidende, som forutsetning for et fungerende demokrati.

I Vær varsom-plakaten, som sammen med Redaktørplakaten og Lov om redaksjonell fridom i media ligger til grunn for Tidendes virksomhet, heter det:

Ytringsfrihet, informasjonsfrihet og trykkefrihet er grunnelementer i et demokrati. En fri, uavhengig presse er blant de viktigste institusjoner i demokratiske samfunn.

Pressen ivaretar viktige oppgaver som informasjon, debatt og samfunnskritikk. Pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk.

Pressen skal verne om ytringsfriheten, trykkefriheten og offentlighetsprinsippet. Den kan ikke gi etter for press fra noen som vil hindre åpen debatt, fri informasjonsformidling og fri adgang til kildene. Avtaler om eksklusiv formidling av arrangementer skal ikke være til hinder for fri nyhetsformidling.

Den ansvarlige redaktør har det personlige og fulle ansvar for mediets innhold.

Den enkelte redaksjon og den enkelte medarbeider må verne om sin integritet og troverdighet for å kunne opptre fritt og uavhengig overfor personer eller grupper som av ideologiske, økonomiske eller andre grunner vil øve innflytelse på det redaksjonelle innhold.

En redaksjonell medarbeider kan ikke pålegges å gjøre noe som strider mot egen overbevisning.

I Redaktørplakaten som Tidende redigeres etter, heter det: En redaktør skal alltid ha frie mediers ideelle mål for øye. Redaktøren skal ivareta ytringsfriheten og etter beste evne arbeide for det som etter hans/hennes mening tjener samfunnet.

Gjennom sitt medium skal redaktøren fremme en saklig og fri informasjons- og opinionsformidling. Redaktøren skal etterstrebe en journalistikk som gjør det klart for mottakeren hva som er reportasje og formidling av informasjoner og fakta, og hva som er mediets egne meninger og vurderinger.

En redaktør forutsettes å dele sitt mediums grunnsyn og formålsbestemmelser. Men innenfor denne rammen skal redaktøren ha en fri og uavhengig ledelse av redaksjonen og full frihet til å forme mediets meninger, selv om de i enkelte spørsmål ikke deles av utgiveren eller styret.

Styringsdokumentene for Tidende, som stadfester fortsatt redaksjonell frihet for Tidende, ble enstemmig vedtatt av representantskapet i november 2013. De ligger på Tidendes nettsted www.tannlegetidende.no, under Om Tidende, og videre under Om tidsskriftet. Der er det også linker til Vær varsom-plakaten, Redaktørplakaten og Lov om redaksjonell fridom i media.

Så håper jeg våren kommer igjen, og ønsker alle lesere en god sådan og en god grunnlovsfeiring - hvordan man enn velger å markere. Jeg tror jeg skal gå en tur i skogen.

Ellen BeateDyvi