§§§Spør advokaten

Rett til redusert arbeidstid

Jeg arbeider i 100 prosent stilling som tannlege i en større privatpraksis med mange tannleger. Jeg har en sønn på fire år. Jeg har lange arbeidsdager og får derfor sett sønnen min lite. Jeg lurer på om det finnes noen mulighet for meg til å kreve redusert stilling i en periode (selvfølgelig med tilsvarende reduksjon i lønn), slik at jeg kan få vært litt mer sammen med sønnen min?

Svar: Ifølge arbeidsmiljøloven (§ 10 - 2) har en arbeidstaker som har fylt 62 år eller som av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner har behov for det, rett til å få redusert sin arbeidstid dersom arbeidstidsreduksjonen kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten. Når avtalt periode med redusert arbeidstid er over, har arbeidstaker rett til å gå tilbake til tidligere arbeidstid.

Ifølge lovgiver skal foreldres behov for mer samvær med barna i en viss periode anses som en vektig velferdsgrunn. I lovens forarbeider er det faktisk uttalt at foreldre med barn under 10 år uten videre har slike vektige velferdsgrunner, og at de ikke må begrunne behovet for redusert arbeidstid ytterligere.

Arbeidstakere som kan påberope seg slike velferds- eller sosiale grunner, har imidlertid ingen ubetinget rett til redusert arbeidstid. Det må foretas en avveining mellom partenes interesser, men det kreves ganske mye for at arbeidsgiver skal kunne nekte å innvilge redusert arbeidstid dersom arbeidstaker kan vise til grunner som nevnt. Arbeidsgiver må kunne påberope seg «vesentlige ulemper». Hvilke ulemper arbeidsgiver kan påberope seg beror på en konkret vurdering. Eksempler på grunner til å nekte arbeidstidsreduksjon er at det er vanskelig å overføre arbeidsoppgavene til andre arbeidstakere, eller at man ikke kan få tak i vikar. Jo større behovet for å ha redusert stilling, jo mer kreves for at arbeidsgiver skal kunne nekte arbeidstidsreduksjon i en periode.

Dersom du får innvilget stillingsreduksjon kan arbeidsgiver ikke endre stillingens innhold med mindre det foreligger særlige forhold som gjør at den ikke kan utføres ved en lavere stillingsprosent, noe som neppe vil være tilfellet for tannleger.

Det er etablert en egen tvisteløsningsnemnd som kan avgjøre tvister mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om retten til arbeidstidsreduksjon. Informasjon om Tvisteløsningsnemnda finnes på Arbeidstilsynets nettsted: http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=78505.