Økt satsing på helse i statsbudsjettet:

Tannlegeforeningen er bekymret

Regjeringen har lagt frem forslag til statsbudsjett hvor Helse- og omsorgsdepartementet får en økning på to milliarder kroner. Dette tilsvarer en aktivitetsvekst på 2,15 prosent fra i år til neste år. Det er likevel grunn til å se nærmere på tallene, mener NTF.

F14-10-021.eps

Ikke friske pengerI prosentvis endring kan det se ut som om tannhelse er en av statsbudsjettets store vinnere, med en økning på 13,4 prosent. Likevel er Den norske tannlegeforening (NTF) bekymret. Det foreslås å styrke tiltakene på tannhelsefeltet under kapittel 770, post 21 og post 70 med 22 millioner kroner, men dette er ikke friske midler. Pengene kommer fra en omdisponering fra kapittel 2711 som gjelder folketrygdens stønad til tannbehandling, skriver NTFs nettsted.

Feil fra departementet10,4 millioner er forslått tatt fra tilskuddet til Sykehjelpsordningen for tannleger. Formålet med Sykehjelpsordningen er å sikre tannlegene økonomisk ved sykdom eller fødsel. Departementet viser til forbedringer i folketrygdens stønadsordninger de siste årene, og til at Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse (TGS) dekker inntektsbortfall ved sykdom. Det siste er ikke korrekt. TGS er en ren forsikringsordning som tilbyr dekning av løpende driftsutgifter ved sykdom, men ikke inntektsbortfall. NTF er meget bekymret over dette forslaget.

Reell nedgang i trygdetaksterDet ligger også i forslaget til statsbudsjett at folketrygdens takster for tannbehandling ikke oppjusteres i 2015. I tillegg foreslås en nedjustering av enkelte av takstene for blant annet behandling av periodontitt, erosjoner eller attrisjoner og munntørrhet. Dette innebærer en redusert bevilgning på cirka 11,6 millioner kroner.

Mindre til de aller svakesteDe siste årene har det vært politisk vilje til å øke trygdeutbetalingene for å hjelpe de svakeste gruppene.

- Vi reagerer på at regjeringen nå foreslår å redusere stønaden til disse pasientene, sier president i NTF, Camilla Hansen Steinum. Innsparingen ved en videreføring av takstene på 2014-nivå anslås til om lag 74 millioner kroner.

NTF er positive til økte midler til kompetanseheving i sektoren, men reagerer på at pengene i stor del tas fra de svakeste pasientene.

- Vi arbeider for «mer til dem som trenger det mest», og da er dette feil vei å gå, påpeker Steinum.

Forslaget regjeringen har lagt frem skal nå gjennom komitehøringer og bli behandlet i Stortinget før det endelige budsjettet kan vedtas i desember.

Kilde: NTFs nettsted, tannlegeforeningen.no