Statsbudsjettet - NTF tar kampen for de svakeste pasientene!

F12-03-034.eps

Det første statsbudsjettet fra den nye regjeringen har akkurat blitt lagt frem. Ved første øyekast kan det se ut som om tannhelsen styrkes i statsbudsjettet. Men går vi bak overskriftene, ser vi at det i realiteten er snakk om en omfordeling av midler. Det som ser ut som satsinger, finansieres gjennom kutt på andre områder innenfor tannhelse.

I forslaget til statsbudsjett ligger det at folketrygdens takster for tannbehandling ikke oppjusteres i 2015. Innsparingen ved å fryse takstene på 2014-nivå anslås til om lag 74 millioner kroner. Men så kommer det vi reagerer aller mest på: Det foreslås en nedjustering av flere takster, blant annet for behandling av periodontitt, erosjon/attrisjon og munntørrhet. Dette innebærer til sammen en redusert bevilgning på cirka 11,6 millioner kroner. Dette er ordninger som er tilpasset de aller svakeste i samfunnet og de med størst behov, de som virkelig trenger hjelp til å ta vare på sin egen tannhelse.

Så fortsetter kuttene: 10,4 millioner foreslås tatt fra tilskuddet til Sykehjelpsordningen for tannleger. Formålet med Sykehjelpsordningen er å sikre tannlegene økonomisk ved sykdom eller fødsel. Forslaget nær halverer tilskuddet til denne ordningen i forhold til dagens nivå. Departementet viser til forbedringer i folketrygdens stønadsordninger de siste årene, og til at Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse (TGS) dekker inntektsbortfall ved sykdom. Det siste er ikke korrekt. TGS er en ren forsikringsordning som tilbyr dekning av løpende driftsutgifter ved sykdom, men ikke inntektsbortfall.

Alle disse kuttene er svært urovekkende. De siste årene har det vært politisk vilje til å øke trygdeutbetalingene for å hjelpe de svakeste gruppene, og NTF reagerer sterkt på at regjeringen nå foreslår å redusere støtten til nettopp disse pasientene.

NTF kan ikke sitte stille og se på at dette gjennomføres. Vi arbeider nå målrettet for å informere politikerne om hva forslagene egentlig innebærer av kutt i tilbudet til de svakeste pasientene. Vi skal delta på høring i Stortingets helse- og omsorgskomité i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet. Vi kontakter i tillegg politikerne i komiteen for å få egne møter. Lokalforeningene våre deltar med aktiviteter overfor sine lokale stortingspolitikere. På denne måten håper vi å påvirke politikerne til å gjøre noen små, men viktige endringer i regjeringens budsjettforslag slik at rettighetene for de svakeste ikke svekkes.

En god del av kuttene blir brukt til oppbygging av kompetansesentrene og dermed til blant annet nye utdanningssteder for tannlegespesialister. NTF reagerer på at privat sektor, som utgjør cirka to tredeler av de yrkesaktive tannlegene, nesten ikke er omtalt i de omfattende planene for utbygging av odontologiske kompetansesentre, utvikling av pasientsikkerhet og kunnskapsoppbygging i sektoren. Skal man lykkes med et slikt ambisiøst arbeid, må det utarbeides en bred faglig og tannhelsepolitisk strategi som involverer og samler sektoren om felles mål. Dagens strategi medfører risiko for en fragmentering av fagmiljøer og en ineffektiv bruk av penger. Eierskapet til planene må forankres i tannlegestanden og i de etablerte og dyktige fagmiljøene som finnes i landet. Hvis ikke er jeg redd vi ikke vil lykkes med intensjonene i etableringen av kompetansesentrene.

Også i NTF ønsker vi oss mer midler til kompetanseheving i tannhelsetjenesten. Men vi reagerer på den mangelen på involvering som vi opplever, og på at pengene i stor grad tas fra de svakeste pasientene. Dersom tannlegene nå også må gi avkall på den gamle og velbegrunnede sykehjelpsordningen, vil vi argumentere sterkt for at pengene må gå til å styrke de svakeste pasientenes trygderettigheter. Vi er bekymret over at det tilsynelatende skjer endringer på tannhelsefeltet som bare forankres gjennom årlige og mindre synlige budsjettendringer. Det er viktig at slike endringer ikke går på bekostning av grunnutdanningen, universitetene og en velfungerende norsk tannhelsetjeneste

Statsbudsjettet og andre endringsprosesser i samfunnet, som kommunereformen, gjør at vi er inne i en utfordrende periode for oss tannleger. Det er i slike tider det er behov for sterke interesseorganisasjoner. Jeg er stolt av lede en organisasjon som er en aktiv samfunnsaktør, og som samtidig tar samfunnsansvar og deltar i debatter med basis i ekspertisen og fagkompetansen vår. Vi skal på vegne av våre medlemmer spille en viktig rolle som premissleverandør og som påvirker i disse prosessene.

Forslaget regjeringen har lagt frem skal nå bearbeides av komiteer og interesseorganisasjoner før det endelige budsjettet kan vedtas av Stortinget i desember. Vi vil fortsette påvirkningsarbeidet mot politikerne for å få mest mulig gjennomslag for NTFs synspunkter.

Camilla HansenSteinum