Fond 2014

Minnefond for Knut og Liv Gard og for Frans Berggren

Formålet til Knut og Liv Gards Minnefond er å fremme kontakten mellom norsk og internasjonal odontologi ved å yte reisestipendier til medlemmer av NTF for studieopphold i utlandet eller representasjon av norsk odontologi i internasjonale møter.

Søknadsskjema og retningslinjer for tildeling av reisestipend finnes på NTFs nettsted,www.tannlegeforeningen.no- under organisasjon og fond. Eller det kan fås ved henvendelse til Sissel Dahl i NTFs sekretariat, e-post: sissel.dahl@tannlegeforeningen.no. Tlf. 22 54 74 14.

Søknadsskjema sendes på mail eller post til Den norske tannlegeforening, Postboks 2073 Vika, 0125 Oslo

Søknadsfristen er 1. februar 2014.

A/S Norsk Dental Depots Fond for odontologisk forskning ved Universitetet i Oslo

Fondet har som formål å fremme odontologisk forskning i Norge, og midlene skal i samsvar med statuttene særlig anvendes til arbeider som har til formål å utforske tann- og munnsykdommenes etiologi, forskningsarbeider på tann- og munnprofylaksens område, bidrag til utgivelse av odontologiske avhandlinger eller undersøkelser. Fondet bevilger også bidrag til vitenskapelige reiser foretatt innen kalenderåret. Presentasjon av egne forskningsresultater ved faglige møter (kongresser) vil styrke en slik søknad. Bidrag fra fondet kan gis både til forskning knyttet til institusjoner og til frittstående forskning. Søknadsfristen for bidrag fra fondet er 1. mai 2014. Søknad skrives på eget skjema som finnes på http: //folk.uio.no/karls/NDD.doc eller fåes fra styreleder professor Karl Schenck, Det odontologiske fakultet, postboks 1052 Blindern, 0316 Oslo. Tlf. 22 84 03 60, e-post: karl.schenck@odont.uio.no

Tannlegeundervisningens fond

Fondets overordnede mål er å fremme tannlegeundervisningen i Norge. Det kan ytes «bidrag til vitenskapelige arbeider og stipendier samt studentstipendier».

Fondet vil i 2014 prioritere tildeling av midler til stipendiater som skal presentere sine forskningsarbeider internasjonalt.

Søknad om tildeling av bidrag/stipend fra Tannlegeundervisningens fond for 2014 bes sendt fondets sekretær, Tove Langhaug, elektronisk til adressen tove.langhaug@odont.uio.no innen 1. mars 2014.

Ved tildeling av stipend til faglige reiser forutsetter styret at mottakeren sender inn rapport etter reisen. Eventuelle spørsmål kan rettes til sekretæren per e-post eller telefon 22 85 22 39/93 40 51 29.