Historisk tariffavtale

Den første tariffavtalen, som Tidende kjenner til, mellom en tannklinikk og arbeidstakerorganisasjonen Parat ble inngått rett før årsskiftet.

Partene i avtalen er Tannklinikken Dine Tenner i Trondheim og YS-organisasjonen Parat, som blant mange andre har Norsk tannhelsesekretærforbund som medlem. Avtalen gjelder fra 1. desember 2013 til 30. april 2014 og fornyes automatiske for ett år av gangen med mindre skriftlig oppsigelse fra en av partene fremkommer innen en gitt frist.

Klinikkeier hos Dine Tenner, Arnt Einar Andersen, er fornøyd med avtalen og er glad for at den er kommet i stand..

- Hvilke forhold regulerer avtalen, Andersen?

- Det er mønsteravtalen som NTF har inngått med tannhelsesekretærenes fagforeninger som ligger til grunn for avtalen. Mønsteravtalen er veiledende og regulerer lønns- og arbeidsvilkår for tannhelsesekretærene. For oss som har inngått tariffavtale gjelder også mønsteravtalens vedlegg om avtalefestet pensjon (AFP) og sluttvederlagsordningen (SLV). Jeg legger også gjerne til at Tannlegeforeningen har satt i gang utredningsarbeider hvor det vil bli vurdert å etablere en mal for tariffavtaler hvor bestemmelser om medbestemmelse og tillitsvalgtes rettigheter vil være en del av tariffavtalen.

Når dette arbeidet er ferdigstilt er Parat og vi, Tannklinikken Dine Tenner, enige om å møtes til forhandlinger om muligheten for å ta inn i tariffavtalen nevnte bestemmelser. Det er begge parters intensjon at det tas inn bestemmelser om medbestemmelse og tillitsvalgtes rettigheter i avtalen.

- Hvordan startet prosessen med å få en tariffavtale?

- Spørsmålet om tariffavtaler har vært aktualisert innenfor den private tannhelsetjenesten de siste årene. Som arbeidsgiver med mange ansatte fant vi det nødvendig å skaffe oss bedre kunnskaper om hva en tariffavtale ville medføre for vår virksomhet og våre ansatte. Undersøkelsene viste at de organisatoriske og administrative reguleringene i avtaleverket langt på vei var i tråd med vår allerede etablerte praksis. En tariffavtale ville derfor ikke medføre noen vesentlige endringer for oss på disse områdene. Gjennom et godt samarbeid med tillitsvalgte og alle medarbeidere i mange år vet vi at involvering og medbestemmelse bidrar til en kvalitetsfokusert og effektiv organisasjon. Vi tok derfor kontakt med de tillitsvalgte i januar 2013 og orienterte om at vi ønsket å etablere forhandlinger om en tariffavtale.

- Hvordan vil du beskrive prosessen frem mot ferdig avtale?

- Som nevnt tok vi kontakt med tillitsvalgte ved Dine Tenner og inviterte til å starte forhandlinger om en tariffavtale. Tillitsvalgte tok kontakt med Parat som sendte oss et utkast til avtale. Med bistand fra NTF ble det avtalt et møte hvor Parat stilte med spesialrådgiver Kjell Morten Aune, NTF med forhandlingssjef John Frammer og Tannklinikken Dine Tenner med personalansvarlig Camilla Thorvaldsen. I forkant av møtet fikk Camilla Thorvaldsen god hjelp av John Frammer og Tone Galaasen fra NTF med forberedelser. Avtalen ble gjennomgått, endret og bekreftet i møtet. Prosessen var med andre ord kort, og vi opplevde et ryddig og godt samarbeid både med NTF og Parat.

For øvrig er AFP og SLV ordninger som har økonomiske konsekvenser som er uforutsigbare for virksomheten. Det ble derfor nødvendig med en avveiing mellom den risiko avtalen medfører for virksomheten og økt trygghet for de medarbeidere som vil nyte godt av ordningene. De fleste arbeidstakere og virksomheter i privat sektor har AFP og SLV for sine arbeidstakere, og vi ønsket å ha ordninger som ikke er dårligere enn det som er normalt i privat sektor. Vi håper og tror avtalen vil medføre økt fagfokus og produksjon slik at kostnadene forsvares.

- Hva er fordelene ved å ha en tariffavtale, slik du ser det?

- Først og fremst gir en tariffavtale forutsigbare og trygge arbeidsforhold for tannhelsesekretærene. Tariffavtale er også en forutsetning for å få AFP, noe vi ønsket at våre medarbeidere skulle få. Som arbeidsgiver har vi for øvrig vært fornøyd med mønsteravtalen som også ligger til grunn for tariffavtalen. Når det gjelder medarbeiderinvolvering og medbestemmelse har vi god erfaring med at dette bidrar til gode og forankrede beslutninger til det beste for virksomheten og menneskene i den.

- Hva vil du si til andre som lurer på om de skal gjøre noe tilsvarende?

- For små virksomheter kan en tariffavtale være noe omstendelig, og det må i hvert tilfelle vurderes hvilke fordeler og utfordringer en avtale vil medføre. Det er viktig at avtalens omfang er tilpasset virksomhetens størrelse. Jeg vil sterkt anbefale å søke råd og veiledning fra NTFs rådgivere før forhandlinger initieres. Dersom noen ønsker å etablere en AFP-ordning er tariffavtale en forutsetning.

Ellen BeateDyvi