NTFs representantskap, Gardermoen 29.-30. november 2013:

Ingen utsettelser

NTFs representantskapsmøte i slutten av november fikk vedtak i alle sakene på dagsorden, riktignok med en god del endringer i vedtaksformuleringene. Og det skal ikke mangle på oversendelsesforslag til NTFs nye hovedstyre, som ble valgt uten noe om og men.

F14-01-036.eps

Inger-Lise Mathiesen foreslo å ikke øke medlemskontingenten slik hovedstyret ville, og fikk gjennomslag.

Økonomi engasjerer

Det er, tradisjonen tro, rundt foreningens økonomi og pengebruk at de lengste diskusjonene kommer. Den største overraskelsen for de fleste, og nederlaget for NTFs hovedstyre, var antagelig at representantskapet stemte mot hovedstyrets foreslåtte økning av medlemskontingenten. Dette sørget først og fremst Inger Lise Mathiesen fra Oslo for, ved at hun foreslo null økning i medlemskontingenten for 2014 og bare en liten økning, på kr 200, i 2015. Budsjettunderskuddet skal etter forslaget finansieres ved salg av kapitalinntekter, med tanke på pengene foreningen har på bok etter salget av Frederik Stangsgate. Representantskapet falt altså for denne løsningen.

Det var også noe diskusjon rundt ansettelse av presidenten og godtgjørelse i forbindelse med dette vervet. Her er også Oslo-benken aktiv, ikke minst ved Helle Nyhuus, som snakket om hastevedtak og om at hun ikke syntes synd på presidenten. Men ikke alle er med på disse notene. Heming Olsen-Bergem som representerte oralkirurgene på fjorårets representantskapsmøte ble provosert. Han mente at forslaget om å engasjere presidenten som arbeidstaker, med en lønn på en million kroner, er et signal om at arbeidet som utføres er viktig.

F14-01-037.eps

Helle Nyhuus ville ikke forandre på måten NTFs president får godtgjørelse.

- Godt forslag, støttes helt og fullt, sa Olsen-Bergem. Og sånn ble det.

Hovedstyret fikk også spørsmål om hvor mye penger som er gått til First House, og videre hva flyttingen av NTFs sekretariat har kostet. Etter en justering ned fra to millioner landet svaret på at First House har kostet en million, mens flyttekostnaden anslås til 3 - 3,5 millioner.

F14-01-038.eps

Heming Olsen-Bergem ble provosert.

Elektronikken er kommet for å bli - eller?

For øvrig åpnet møtet som det skal, med spørsmål fra ordføreren om det var kommentarer til innkallingen. Dette var første gang det ikke var distribuert et eget hefte med representantskapssakene til alle NTFs medlemmer, som vedlegg til Tidende. Sakene ble publisert på NTFs nettsted den 15. oktober, i henhold til vedtektene, og dette ble gjort kjent for alle NTFs medlemmer via e-post.

Det var flere av representantene som savnet heftet. Bent Gerner gikk på talerstolen først og sa at den manglende distribusjonen av representantskapssakene på den gamle måten, altså på papir, hadde resultert i at det ikke ble noen diskusjon av representantskapssaker på OTFs møte i november, fordi ingen der hadde satt seg inn i sakene.

F14-01-039.eps

Det arbeides med vedtaksformuleringer.

Rogalandsrepresentanten Christian Tønnesen, på den annen side, mente at elektronisk distribusjon er en god idé, han kunne imidlertid godt tenke seg at det elektroniske mediet var utnyttet bedre - og etterlyste filmsnutter og andre visuelle virkemidler til å ledsage sakene.

Truls Breyholtz fra Bergen sa seg enig med Gerner. Det er færre som har lest sakene denne gangen, mente han. Han foreslo en løsning der referatsakene legges på nettet, mens sakene som skal behandles distribueres på papir.

Senere, under behandling av arbeidsprogrammet, ble det faktisk vedtatt at representantskapssakene skal sendes ut på papir.

F14-01-040.eps

Representantskapet satt samlet i to dager.

Til ordførerens beretning tok tidligere ordfører Ivar Hoff ordet og uttrykte bekymring for at kontakten mellom NTFs hovedstyre og representantskapets ordfører ikke har vært god nok. Presidenten, Camilla Steinum, tok kritikken til seg og sa at svikten ikke hadde vært tilsiktet og at hun allerede hadde hatt kontakt med ordføreren og lovet bot og bedring.

Generalsekretæren supplerte med at ordførerkollegiet heretter skal få alle styrepapirer oversendt elektronisk.

Beretningene fra ordfører, hovedstyre, Sentralt forhandlingsutvalg, Sentralt næringsutvalg, NTFs fagnemnd, NTFs råd for tannlegeetikk og redaksjonskomiteen for NTFs Tidende ble enstemmig vedtatt.

F14-01-041.eps

Hovedstyrets representanter fulgte forhandlingene med interesse.

Inger Lise Mathiesen fra Oslo tok ordet etter redaksjonskomiteens beretning og etterlyste muligheten til å kommentere saker på Tidendes nettsted anonymt. Redaktøren av Tidende tok ordet og gjorde rede for beslutningen om at alle som kommenterer på Tidende skal oppgi fullt navn. Per Henrik Opdal tok til orde for at de som debatterer bør si hvem de er og han etterlyste et debattforum for NTFs medlemmer på nettet.

Representantskapet var også igjennom blant annet arbeidsprogram for NTF og alle beretningene fra NTFs ulike utvalg, råd og komiteer, samt plassering av NTFs landsmøte både i tid og sted de neste årene. Protokoll med alle vedtak ligger på NTFs nettsted, www.tannlegeforeningen.no. Det blir ikke riktig å si at sakene ble banket igjennom, for hammeren ble ikke brukt en eneste gang under forhandlingene - bortsett fra helt til slutt. Hammeren kunne kanskje vært brukt litt oftere, ikke minst for å stanse debatter mellom representanter, utenom de tider slik debatt skulle foregå.

Harald Jøstensen takket for møtet, som eldste deltager.

F14-01-042.eps

Det nye hovedstyret. Fra venstre: Truls Breyholtz, Camilla Steinum, Gunnar Amundsen, Grethe Wergeland, Farshad Alamdari, Arnt Einar Andersen og Bernt Vidar Vagle. Torbjørn Fauske og Anne Beate Sønju Clasen var ikke til stede da bildet ble tatt.

Valg

Men før det, var det valg. Resultatet, som for øvrig er gjeldende i to år fra og med 1. januar 2014, er som følger:

NTFs hovedstyre

President: Camilla Steinum, Østfold

Visepresident: Arnt Einar Andersen, Sør-Trøndelag

Medlemmer:

Farshad Alamdari *) Hedmark

Gunnar Amundsen **) Haugaland

Truls Breyholtz, Bergen

Anne Beate Sønju Clasen, Oslo

Torbjørn Fauske, Nordland

Bernt Vidar Vagle, Rogaland

Grethe Wergeland, Buskerud

1. varamedlem: Ralf Husebø, Rogaland

2. varamedlem: Anne Kristine Solheim, Sør-Trøndelag

3. varamedlem: Benedicte H. Jørgensen, Oslo

* Representerer Sentralt forhandlingsutvalg (SF)

** Representerer Sentralt næringsutvalg (SNU)

Varamedlem / SNU ** Atle Hagli Rogaland

Varamedlem / SF * Hege Myklebust Vartdal, Sunnmøre

Ordførerkollegiet

Ordfører: Trond Grindheim, Bergen

Varaordfører: Ranveig Roberg, Vestfold

NTFs valgkomité

Leder: Marianne Gaardenm Troms

Medlemmer: Helle Nyhuus, Oslo, Inger-Johanne Nyland, Rogaland, Anne Vonen, Oslo, Svein Øksenholt, Sør-Trøndelag

NTFs Fagnemnd

Leder: Berit Øra, Sør-Trøndelag

Nestleder: Elisabet Jonsson, Nordland

Medlemmer: Sverre Aukland, Aust-Agder, Lars-Einar Ulvestad, Oppland

Varamedlemmer: Arne Lund, Bergen, Jie-Yuan Wu, Østfold

NTFs råd for tannlegeetikk

Leder: Maria Alvenesm Hedmark

Nestleder: Lise Kiil, Oslo

Medlemmer: Morten Klepp, Rogaland

Ellen Holmemo, Bergen

Kirsten Halonen, Østfold

Varamedlemmer: Ninni Haug, Troms, Vemund Øiestad, Sogn og Fjordane, Lasse Hove, Finnmark

Redaksjonskomité for NTFs Tidende

Medlemmer: Jon E Dahl, Oslo, Anders Godberg, Østfold, Malin Jonsson, Bergen

Varamedlemmer: Asgeir Bårdsen, Bergen, Anne Rønneberg, Oslo

NTFs kontrollkomité

1. Hanne M.G. Almgren, Oslo

2. Inger-Lise S. Mathisen, Oslo

3. Geir Torsteinson, Bergen

Personlige varamedlemmer:

1. Sigrid Bruse Lunding, Nordland

2. Rolf Terje Alvær, Rogaland

3. Niklas Angelus, Nord-Trøndelag

NTFs ankenemnd for klagesaker

Helle Nyhus, Oslo TF, Stig Heistein, Oslo TF, Harald Nesse, Bergen TF

Varamedlem: Berit Lund-Andersen, Haugaland TF

Sykehjelpsordningen for tannleger

Leder: Aleidis Løken, Oslo TF

Medlemmer: Jon Tryggestad, Nordland TF, Svein Øksenholtm Sør-Trøndelag TF

Varamedlemmer: Karin Holmgard, Haugaland TF, Benedicte H. Jørgensen, Oslo TF, Elsa Sundsvold, Troms TF

Norske tannlegers fond til tannlegevitenskapens fremme - fagkomiteen *

Medlem: Anne Berit Skaare, Oslo TF

Varamedlem: Erik Saxegaard, Oslo TF

* Valget gjelder for en periode på fire år fra 1. januar 2014.

Tannlegeundervisningens fond

Styremedlem: Kristin Klock, Bergen TF

Varamedlem: Asgeir Bårdsenm Bergen TF

Revisor

Beckman Lundevall Revisjon AS valgt som NTFs revisor for 2014 og 2015.

Ellen BeateDyvi 

Tekst:

KristinAksnes 

Foto: