Tilbakeblikk

1913

Kristiania Kredssykekasse

har indgaat ny overenskomst med Kristiania Tandlægeforening paa grundlag av de paa N.T.F.''s generalforsamling i oktober 1912 vedtagne bestemmelser.

Det er værd at lægge merke til, at landets største kredssykekasse har fundet at være tjent med den ordning, som Den norske Tandlægeforening har besluttet at søke gjennemført for hele landet. Det vil ha betydning for andre kredssykekassers holdning.

Kristiania Tandlægeforenings bestyrelse høstet da ogsaa paa foreningens sidste møte megen og velfortjent anerkjendelse for at den hadde faat saken bragt i havn.

September 1913,7de hefte

1963

Odontologisk filmarkiv

Fra Societas Medica Scandinavica ble allerede for et par år siden ytret ønske om å få opprettet nasjonale filmarkiv i de nordiske land slik at Societas Medica Scandinavica kunne gå over til å bli et rent svensk filmarkiv.

Arbeidet med opprettelsen av et norsk vitenskapelig filmarkiv, administrert av Statens Filmsentral, er nå i gang. I dette filmarkiv vil man også få opprettet en odontologisk seksjon. Både Odontologisk institutt og Den norske tannlægeforening har stilt seg meget positivt til arbeidet. I samarbeid med Odontologisk institutt, representert ved dosent Torvald Stokke, er utarbeidet en liste over filmer som ønskes anskaffet.

Oktober 1963, hefte 8

2003

Retningslinjer for bruk av tannrestaurerings-materialer

Sosial- og helsedirektoratet har utarbeidet retningslinjer for bruk av tannrestaureringsmaterialer. En informasjonspakke er sendt ut til tannlegene. I realiteten innebærer retningslinjene ikke noe som nødvendiggjør vesentlige endringer i den kliniske virksomheten for flertallet av norske tannleger. Det forutsettes en utvikling i den retning som hittil er observert, med vekt på forebyggelse og vevsbesparende prepareringsteknikker, begrenset bruk av amalgam, minst mulig fyllingsterapi på gravide og forsiktighet i omgangen med ureagerte kjemiske substanser i materialene.

September 2003, nr. 11