Tilbakeblikk

1913

Tandkaries i utskrivningsalderen

En undersøkelse foretatt av sanitetskaptein Bjarne Arentz oppsummeres slik:

  1. Tandkaries er en folkesykdom, og tændernes tilstand er gjennemgaaende lite tilfredsstillende over det hele land og blant alle samfundslag, og i alle livsstillinger.

  2. Bybefolkningens tænder er meget daarligere end landbefolkningens og maa i alle større byer betegnes som «meget slette».

  3. 1ste og 2den brigades distrikter har de daarligste tænder.

  4. Paa Østlandet har de bygder de bedste tænder, som ligger længst fra byer og større kommunikasjonscentra.

  5. Det er ikke paavist nogen synderlig forskjel mellem linjedyktige og ikke-linjedyktige.

  6. Erhvervet (livsstilling) har utvilsomt betydning for tændernes tilstand, om end bostedet med alle de forhold, som derigjennem gjør sig gjældende, synes at ha en gjennemgaaende større indflydelse.

Mai 1913, 5te hefte

1963

Nordisk institutt for odontologisk materialføring og forskning

Etter forslag fra den sosialpolitiske komité vedtok Nordisk Råd den 22. februar 1963 med enstemmig tilslutning av de 52 tilstedeværende medlemmer følgende rekommendasjon:

«Nordiska rådet rekommenderar regeringarna att i huvudsaklig överensstämmelse med det av Nordisk Komité angående Dentalmaterialer i Nordisk Utredningsserie, 1961: 7, framlagda förslaget upprätta en gemensam institution för provning av dentalmaterial samt i samband därmed.»*)

Ved møtet i Oslo 22. februar 1963 ble representantene for regjeringene enig om at Danmark skal være det koordinerende land i dette spørsmål.

*) Ting tar tid. Først i 1972 ble NIOM etablert i Oslo.

Mai 1963, hefte 5

2003

www.tannlegetidende.no

På denne adressen kommer du direkte inn på Tidendes nettsted. Og nå er det blitt lettere å finne frem til artikler eller stoff du husker du har lest i tidsskriftet - selv om du ikke akkurat husker når det stod, eller du kanskje ikke har det aktuelle nummeret av bladet lenger. Fra og med nr. 1, 2002 burde ikke dette være noe problem - hvis du har tilgang til Internett. Fra da av ligger hele bladet i fulltekst på nettet, og du kan søke både med spesielle søkeord og med fritekstsøk.

Tidende har ligget på nett med sammendrag av fagartikler og noe generell informasjon helt siden høsten 1997. Behovet for å kunne søke etter aktuelle artikler, forfattere og temaer oppstod tidlig, og det ble for et par år siden utarbeidet en søkefunksjon på spesielle søkeord. Denne søkefunksjonen gjelder fortsatt for alle artikler og sammendrag som er publisert før omleggingen.

April 2003, nr. 5