Stabile lesevaner

En nylig gjennomført leserundersøkelse stadfester for syvende gang at Tidende leses lenge og grundig. Tidende er også så å si det eneste fagtidsskriftet norske tannleger leser.

Tidendes lesere har stilt opp og gitt oss tilbakemelding om hvordan de leser Tidende og hva de synes om tidsskriftet. Leserundersøkelsen, utført av Ipsos MMI, ble gjennomført i form av telefonintervjuer med 200 yrkesaktive medlemmer av NTF i mars 2013.

De vitenskapelige artiklene og annet fagstoff er det som leses mest, og leserne ser fortsatt gjerne at det blir mer fagstoff i tidsskriftet. Dette ønsket uttrykkes ennå sterkere enn før.

Topp troverdighet

I en samlet vurdering sier Ipsos MMI at Tidende alt i alt skårer svært bra, at lesernes helhetsvurdering av bladet er svært bra og at det er høye lese- og bruksverdier, og svært lite å sette fingeren på. 87 prosent av de spurte svarer meget bra eller bra når de skal gi Tidende en helhetsvurdering. 52 prosent mener bladet har svært stor eller ganske stor nytteverdi. Elleve prosent sier at bladet har liten eller ingen nytteverdi. Troverdigheten er i følge undersøkelsen helt på topp, med 92 prosent som rangerer den som meget god eller god. Utforming og layout er også helt på topp, sies det, med bakgrunn i at 84 prosent av de spurte gir karakteren meget bra eller bra på dette punktet. En av fire mener fortsatt at aktualiteten på stoffet kan bli bedre.

Ingen endring i nettlesing

Det er fortsatt i all hovedsak papirutgaven av Tidende leserne forholder seg til. 91 prosent leser Tidende kun eller mest i papirutgaven. Bare to prosent leser Tidende mer på nett enn på papir. Dette er helt uforandret siden 2010, og det er litt overraskende. Til gjengjeld er det nå 12 prosent som oppgir at de har lest Tidende på mobiltelefon eller annen håndholdt enhet, som eksempelvis iPad.

Færre menn

Årets undersøkelse er en oppfølging av fire tilsvarende undersøkelser foretatt henholdsvis våren 2010, våren 2007, våren 2004 og høsten 1999. Spørsmålene omfatter lesernes synspunkter på det redaksjonelle innholdet, presentasjonsformen og layout både i den trykte utgaven og i internettversjonen av Tidende, og de spurte ble også bedt om å kommentere hvorvidt de leser og har nytte av annonsene i bladet. Totalt 200 personer ble trukket tilfeldig blant NTFs yrkesaktive medlemmer. 56 prosent av dem som er spurt er menn. Denne andelen går jevnt nedover, fra 66 prosent i 1999, i 2010 var det 59 prosent menn i utvalget. 56 prosent er privatpraktiserende i egen praksis, 24 prosent ansatt i Den offentlige tannhelsetjenesten, seks prosent er spesialister eller spesialutdannet. Gjennomsnittsalderen til de spurte er 47 år, og gjennomsnitts fartstid som tannleger er 21 år.

Lesetiden er stabil

En gjennomsnittsleser bruker 58 minutter per utgave av Tidende, og 70 prosent leser cirka halvparten eller mer. Dette er ifølge Ipsoss MMI godt over gjennomsnittet for tidsskrifter. Tidendes lesere er også svært lojale, sier Ipsos MMI, og rapporterer at 79 prosent har lest alle de siste seks utgavene, mens gjennomsnittet har lest 5,5 av de seks sist utgitte numrene av bladet. Det er 1,5 personer som leser hvert enkelt eksemplar av bladet. Tidende tas også hyppig frem igjen, to ganger i snitt, for gjentatt lesning, og 68 prosent oppbevarer bladet i seks måneder eller mer.

Fagstoffet er fortsatt mest populært

77 prosent svarer at de alltid eller ofte leser vitenskapelige artikler eller annet fagstoff i Tidende (Figur 1). 86 prosent vurderer fagstoffet som meget bra eller bra (Figur 2). På annenplass ligger nykommeren Snakk om etikk, som leveres av medlemmene av NTFs råd for tannlegeetikk. 54 prosent leser denne spalten alltid eller ofte, og 72 prosent vurderer den som bra eller meget bra. På delt tredjeplass over det som leses mest finner vi debattinnlegg, leder og småstoff (Notabene), etterfulgt av reportasjer, intervjuer og kommentarer. Dernest følger Praksisdrift, Presidenten har ordet og Spør advokaten. Sistnevnte vurderes som meget bra eller bra av hele 65 prosent av leserne.

Figur 1. Hvor ofte leser du følgende innslag i Tidende.

Figur 2. Hvor bra eller dårlig synes du er?

56 prosent er fornøyd med fordelingen mellom fagstoff og annet stoff. 40 prosent ønsker mer fagstoff og mindre annet stoff, mens fire prosent ønsker mindre fagstoff og mer av andre ting.

Tidendes nettversjon

22 prosent oppgir å være inne på Tidendes nettsted ukentlig. 51 prosent av disse synes sidene er bra eller meget bra, det vil si oversiktlige, enkle og informative. 79 prosent savner ingenting på Tidendes nettsider. Bare fem prosent gir nettsidene negativ score.

Tidende som annonseorgan

72 prosent av Tidendes lesere er i stor grad eller til en viss grad delaktige i innkjøp og investeringer i praksisen eller ved klinikken der de jobber. 60 prosent mener at annonsene i Tidende ofte eller en gang i blant gir nyttig informasjon, og 30 prosent av de spurte leserne sier at annonsene ofte eller av og til gir impulser til innkjøp.

Utvikling og endringer

Tidende beholder sin posisjon på samtlige områder. Det er få signifikante endringer siden siste leserundersøkelse i 2010. Åtte prosent flere enn ved siste undersøkelse mener Tidende burde inneholde flere faglig vitenskapelige artikler og mindre annet stoff. Ti prosent færre synes Tidende i stor grad fungerer som et debattforum for medlemmene i faglige og standspolitiske spørsmål.

Tidende trenger fagartikler

I likhet med tidligere leserundersøkelser viser denne undersøkelsen at tannleger er opptatt av faget og at de i liten grad får dekket sitt ønske om fagstoff i andre medier enn Tidende. «Flere klinisk relevante artikler» er det sterkeste rådet fra leserne.

Skal norske tannleger holde seg faglig oppdatert, trenger Tidende tilgang på relevante oversikts- og andre fagartikler, kasuspresentasjoner og artikler om praktisk-kliniske problemstillinger. Å skaffe aktuelt og kvalitetssikret fagstoff er derfor fortsatt den største oppgaven redaksjonen har.

Forfattere som ønsker å publisere i Tidende vil få mange lesere. Foreløpig er det kortere ventetid på publisering i Tidende enn i mange andre tidsskrifter. Antallet aktuelle forfattere i fagmiljøene er imidlertid begrenset, så vi er fortsatt avhengige av å skaffe stoff fra andre kilder, for eksempel ved å sekundærpublisere aktuelle artikler fra andre tidsskrifter. Det er derfor positivt at leserne aksepterer å lese artikler både på svensk, dansk og engelsk.

Tusen takk

Redaksjonen takker alle som tok seg tid til å svare på spørsmålene. Vi er avhengige av lesernes tilbakemeldinger for å kunne forbedre og videreutvikle tidsskriftet som, sammen med kursvirksomhet, fortsatt synes å være den viktigste kilden til faglig oppdatering av flertallet av norske tannleger.

Les hele rapporten fra leserundersøkelsen på www.tannlegetidende.no, under Om Tidende.

Tidligere undersøkelser

  1. Hvordan kan vi gjøre Tidende spennende? Nor Tannlegeforen Tid. 1989; 99: 457.

  2. Ny leserundersøkelse: Tidendes lesere fornøyde. Nor Tannlegeforen Tid. 1995; 105; 688 - 90.

  3. Tidendes leserundersøkelse: Fagartikler, tannhelsepolitisk stoff og debatt mest lest. Nor Tannlegeforen Tid. 2000; 110: 372 - 3.

  4. Leserne ønsker mer fagstoff i Tidende. Nor Tannlegeforen Tid. 2004; 114: 420 - 1

  5. Stadig flere leser Tidende. Nor Tannlegeforen Tid. 2007; 117: 326 - 7

  6. Tidende holder stand. Nor Tannlegeforen Tid. 2010; 120(6): 396 - 7