Nye regler om prisopplysning

Det doble kravet om både prisoppslag og prisliste har forsvunnet. Nå holder det med en av delene. Har du hjemmeside, skal prislisten legges ut der. Skriftlig prisoverslag skal alltid gis dersom totalkostnaden vil overstige 5 000 kroner. Og du må registrere dine prisopplysninger på myndighetenes elektroniske prisportal «hvakostertannlegen.no».

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har fastsatt ny forskrift om prisopplysninger for varer og tjenester. Forskriften trådte i kraft fra 1. januar 2013. Her er et utdrag fra noen av de viktigste bestemmelsene.

Om opplysningspliktens innhold

- Tannlegen skal opplyse om de fullstendige prisene på de behandlingene som tilbys.

- Varierer stykkprisen på en behandling, skal høyeste og laveste pris opplyses.

- Er ikke annet opplyst, skal en pris dekke alle materialer og ytelser som inngår i behandlingen, inklusiv tannteknikk.

- Tannlegen skal informere om sine betalingsbetingelser.

Om prisliste og prisoppslag

- Prisopplysning skal gis ved lett synlig prisoppslag eller ved prisliste lagt frem. Har tannlegen hjemmeside på Internett, skal oppdatert prisliste også fremgå der.

- Prisliste/prisoppslag skal inneholde opplysninger om tannlegens betalingsbetingelser.

Om pristilbud

- Dersom pasienten ber om det, skal tannlegen gi skriftlig pristilbud før avtale om en behandling inngås.

- Dersom tannlegen etter at behandlingen er påbegynt levert oppdager nye forhold som gjør at prisen vil øke i forhold til tilbudet, skal forbrukeren straks orienteres om det.

Om spesifisert regning

- Tannlegen skal gi pasienten spesifisert regning når behandlingen er utført. Regningen skal være så utfyllende at pasienten kan kontrollere hva som er gjort og hvilke priser som er beregnet.

Om prisopplysninger til nettbaserte prisportaler

- Tannlegen har plikt til å registrere prisopplysninger i den elektroniske prisportalen for tannhelsetjenester på den måte som fastsettes av prisportalen.

Særlige bestemmelser om pristilbud for tannhelsetjenester

- Dersom totalprisen vil overstige 5000 kroner skal tannlegen uoppfordret gi pasienten et skriftlig tilbud med totalprisen før behandlingen starter. Pristilbudet kan gis muntlig dersom all behandling foregår i den første konsultasjonen.

- Yter folketrygden stønad til tannbehandlingen, skal stønadsbeløpet fremgå av pristilbudet.

Du finner prisopplysningsforskriften i sin helhet på lovdata.no (http://www.lovdata.no/for/sf/bl/bl-20121114 - 1066.html).

Morten H.Rolstad 
Kommunikasjonssjef i NTF