Konflikter mellom tannleger ved overdragelse av pasientarkiv

Etisk råd har i den senere tiden fått flere henvendelser i forbindelse med kjøp og salg av tannlegepraksiser, og dermed overdragelse av pasientarkiv.

Den som overtar pasientarkivet gjør nesten alltid en henvendelse til pasientene i form av et brev.

Pasientarkivene våre inneholder ofte navn på mange forskjellige pasienter som har vært innom praksisen gjennom flere års drift. Ikke alle som er registrert i arkivet har en recall-avtale med tannlegen. Mange kan etter hvert ha skiftet tannlege, og er tilknyttet en annen tannlegepraksis.

Den som kjøper eller overdrar pasientarkivet er naturlig nok opptatt av å få mest mulig igjen for sine investeringer.

Denne problemstillingen fører ofte til konflikt mellom tannleger.

Første del av etiske reglers §17 Markedsføring lyder som følger:

«En tannleges annonsering må ikke inneholde noe som er uriktig eller villedende.

Innkalling, varsel eller annen personlig henvendelse til pasienter kan bare gjøres hvis det på forhånd er gjort avtale om dette, med mindre annet følger av offentlig bestemmelse.«

Det er altså ikke lov å sende innkalling til pasienter med mindre man har gjort en avtale om dette. Det er derimot tillatt å sende ut et brev med informasjon så lenge denne ikke er uriktig eller villedende.

Når en virksomhet overdras skal alle pasientene som har journaler i virksomheten orienteres om at journalene vil bli overført til kjøper av virksomheten. Pasientene må også orienteres om sin rett til å motsette seg slik overføring av journalen til annen tannlege. Dette følger av journalforskriften §15 tredje ledd:

«Ved overdragelse eller opphør av virksomhet kan virksomhetens ledelse beslutte at pasientjournalene skal overføres til en annen virksomhet. Den enkelte pasient kan motsette seg slik overføring eller kreve sin journal overført til annet bestemt helsepersonell eller til en annen bestemt virksomhet. Dersom det er praktisk mulig skal pasientene gjøres kjent med sin rett etter andre punktum.»

Som utgangspunkt er det derfor i orden at kjøper av en tannlegevirksomhet tilskriver alle pasientene som er registrert i selgers pasientarkiv. Da er det viktig at man fokuserer på pasientenes rett etter journalforskriften til å bestemme om journalen skal overføres til annen tannlege og i tilfelle hvem. Brev som sendes til alle pasienter i arkivet må ikke gi inntrykk av at pasienten nå har fått en ny tannlege. Dette vil også klargjøre overfor kolleger at man ikke prøver å «overta» pasienter som har en recallavtale med en annen tannlege.

Ved at utsendelser inneholder slik informasjon unngår man også konflikter mellom kolleger.

Om man velger kun å tilskrive de pasientene som har en løpende recallavtale, står man friere i forhold til den informasjonen som sendes ut. Man kan da informere pasienten om at det nå er en ny tannlege som har overtatt for pasientens forrige tannlege. I alle tilfeller skal man opplyse pasienten om at han står fritt til å reservere seg mot å få innkalling fra ny tannlege.

NTFs råd for tannlegeetikk