Stortingsvalg; politikk og tannhelsepolitikk

Mandag 9. september 2013 er det Stortingsvalg. Meningsmålingene tyder på at det nå blåser en høyrevind over landet, men ingen vet hva utfallet blir. Det er ennå lenge igjen til valglokalene stenger og stemmene telles.

Frem mot påske avholdes det fylkesårsmøter i alle de politiske partiene. På disse møtene diskuterer man saker som ivaretar fylkenes egne interesser, men også saker som man ønsker å reise for partiet sentralt. Der velges dessuten delegater til partienes landsmøter, som foregår i april og mai. Landsmøtene vedtar partiprogrammene som partiene går til valg på, og som er med på å styre politikken den neste fireårsperioden. Programprosessen starter med nedsettelsen av en programkomité et til to år før valget. Det endelige programforslaget legges, etter en lang prosess, frem til behandling på landsmøtene.

Stortingets sammensetning etter valget vil få mye å si for tannhelsepolitikken fremover. NTF har derfor hatt møter med programkomiteene i de politiske partiene. Hensikten har vært å gi faglig begrunnede innspill slik at landsmøtenes vedtak kan bli mest mulig i tråd med våre ønsker. Programforslagene viser at arbeidet så langt har gitt resultater. Men vi er ikke i mål.

Mye av den politiske aktiviteten og diskusjonen foregår nå lokalt. Nytt av året er at styret i lokalforeningen tar kontakt med fylkesstyret i utvalgte partier for å møte dem før de drar på landsmøtet. Målet er å påvirke partiprogramprosessene også på lokalt nivå ved å bygge gode relasjoner til det politiske miljøet, samt at flere i organisasjonen vår skal få innsikt i politisk påvirkningsarbeid. Lokalforeningene har fått tilsendt en «kokebok» i politisk arbeid, samt en presentasjon de kan holde på møtene og et notat de kan gi til politikerne etter møtet.

Budskapet til politikerne er kortfattet og enkelt.

Den norske tannhelsemodellen er velfungerende og god. En sterk offentlig tannhelsetjeneste legger grunnlaget for god tannhelse i befolkningen. Den private tannhelsetjenesten tar over oppgaven når/hvis pasientene forlater den offentlige tannhelsetjenesten. Forebygging og egeninnsats er viktig både for god tannhelse og for god generell helse. Dette har vi tannleger jobbet med i årevis.

1. Mer til dem som trenger det mest. Undersøkelser viser at 80 % av befolkningen bruker under 3 000 kroner i året til tannbehandling. NTF ønsker en styrking og utvidelse av støtteordninger til de mest vanskeligstilte av pasientene.

2. Tannhelsetjenesten er en del av helsetjenesten. Det må legges til rette for reell samhandling. Dette er viktig for pasientsikkerheten, for fellesinnsatsen mot livsstilssykdommer og for å sikre pasientens økonomiske rettigheter. Men ikke minst er det viktig der sykdomsbildene har nær sammenheng med hverandre og en samordnet innsats kan bidra til vesentlig bedre behandlingsresultat.

3. Det er vi tannleger som kjenner systemet best og som ser svakhetene, men også mulighetene, ved dagens tannhelsetjeneste. NTFs visjon er «dyktige og tilfredse medlemmer med fornøyde pasienter i en befolkning med god oral helse». Som tannleger har vi hele tiden pasientenes beste i fokus. Det er vi som må fortelle politikerne hvordan vi får en best mulig tannhelsetjeneste som kan ta vare på hele befolkningen!

Vi satser nå mye på å få NTFs politikk og meninger ut til de politiske partiene, og vi håper at alle partiene vil ha gode tiltak for bedre tannhelse på programmet etter landsmøtene. Vi skal i hvert fall gjøre det vi kan for å sette tannhelse på dagsorden - nå og senere i valgkampen.

Takk til alle i lokalforeningene som har bidratt i dette arbeidet, som er et ledd i å bygge opp kompetanse i politisk arbeid også lokalt.

Et eventuelt regjeringsskifte kan på sikt få konsekvenser for organiseringen av tannhelsetjenesten. Høyresiden snakker om nedlegging av fylkeskommunen. Det vil ha betydning for forankring og organisering av den offentlige tannhelsetjenesten, som igjen vil påvirke hele den vellykkede norske tannhelsemodellen vi har i dag. Blir tannhelsetjenesten kommunal? Hva med statlige foretak? Hvilke konsekvenser får det for samarbeid mellom offentlig og privat helsetjeneste? Skjer det noe med finansiering av hele tannhelsetjenesten?

Blir dagens regjering sittende kan det også komme endringer. Vi venter fortsatt på ny tannhelselov. Ingen vet hva nytt som ligger i denne, eller hvorfor den ennå ikke har kommet. Ser regjeringen for seg en endring av tannhelsetjenesten på sikt? Hva vil en eventuelt økt offentlig finansiering gjøre med privat sektor? Her er det mange utfordringer, og NTF skal ikke sove i timen. Vi skal ta debatten og tenke nye tanker, og vi starter på Forum for tillitsvalgte i mars. Hele organisasjonen må tas med i diskusjonen av slike viktige spørsmål for tannhelsetjenesten og tannlegene.

Følg den politiske debatten, engasjer dere gjennom lokalforeningene, og kom med innspill! Vi er klare til å ta diskusjonen!

Camilla HansenSteinum